Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.
Loading...

Условия за ползване

На уеб сайта на Hagleitner Hygiene International GmbH

1.    Област на приложение
Използването на уеб сайта на Hagleitner и всички налични чрез него  данни, информации и предоставени услуги, с изключение на услугите, за които е необходимо специално споразумение, се извършва изключително въз основа на настоящите условия за ползване, които евентуално могат да бъдат допълвани с допълнителни условия, променяни и заменяни.

Със започване използването на уеб сайта се приема действието на настоящите Общи условия за ползване в актуалната им редакция.

2.    Уеб сайт
На уеб сайта на Hagleitner се предоставят различни данни, информация и приложения. Hagleitner има право по всяко време да преустанови изцяло или частично оперирането на уеб сайта на Hagleitner. Hagleitner не поема гаранция и отговорност за постоянната достъпност или пълната функционалност на уеб сайта на Hagleitner и/или на връзките с линк към уеб страници, приложения (Apps) или URL адреси на други оператори.

Някои части от уеб сайта може да са защитени с парола. Затова достъпът до тези страници е възможен само, ако потребителят се регистрира предварително. Не съществува право на претенции за регистрация.

3.    Използване
Използването на предоставеното на уеб сайта на Hagleitner съдържание и/или услуги е подчинено на настоящите Общи условия за ползване в актуалната им редакция.

Допълнително договорени търговски условия, условия за ползване или лицензионни условия са с приоритет пред настоящите Общи условия за ползване.

Цялото предоставено на уеб сайта на Hagleitner съдържание е защитено с авторски права и евентуално с права върху търговски марки и, ако изрично не е посочено нещо друго, е предназначено само за лична, некомерсиална употреба.

Данни, информация, приложения, имена на търговски марки, изображения  и друго съдържание не могат да бъдат използвани без предварителното писмено съгласие на Hagleitner, в частност да бъдат обработвани, променяни, копирани, модифицирани, допълвани, размножавани, продавани или предоставяни, респ. използвани по друг начин.

Всякакво излизащо извън тези рамки използване не е позволено без предварителното писмено съгласие на Hagleitner или на съответния притежател на правата. Освен изрично предоставените права за ползване на потребителя не се предоставят никакви лицензи или други каквито и да е права, конкретно върху фирменото наименование, правата върху индустриална собственост (марки, потребителски образци или патенти) и авторското право.

4.    Задължения на потребителя
При използването на уеб сайта на Hagleitner потребителите не бива да нарушават действащото законодателство и добрите нрави, в частност да не го използват за незаконни цели, да не нарушават правата върху индустриалната собственост и авторските права или други права на собственост на Hagleitner, да не предоставят съдържание с вируси / троянски коне или други програми, които може да повредят софтуера, да не въвеждат, запаметяват или изпращат хиперлинкове или съдържание, за които не са оправомощени, особено ако тези хиперлинкове или това съдържание нарушават договор, респ. закон или ако разпространяват реклами или непоискани съобщения (спам). Hagleitner има право по всяко време да забрани достъпа до уеб сайта на Hagleitner.

5.    Отговорност / гаранция
При безвъзмездно предоставяне на данни, информации и приложения от Hag-leitner е изключена всякаква отговорност на Hagleitner, освен ако не бъде доказан умисъл.

Освен това предпоставка за поемане на отговорност от страна на Hagleitner е доказан умисъл или груба небрежност. Принципно е изключена отговорността на Hagleitner за косвени щети, последващи щети или пропуснати ползи, както и за евентуална загуба или промяна на данни и информация. Отговорност за нанесени вреди на лица съществува дори при лека небрежност.

Hagleitner не носи отговорност за верността, липсата на грешки, неналичието на защитени и авторски права на трети лица, пълнотата и/или използваемостта както и за постоянната достъпност на уеб сайта на Hagleit-ner.

Hagleitner не носи отговорност за неналичието на вредоносен софтуер на уеб сайта на Hagleitner. Преди използването и свалянето на данни или информация потребителите трябва сами да вземат необходимите предпазни мерки.

6.    Защита на данните
Защитата на Вашето лично пространство е важна за нас. При използването и обработката на лични данни ("ЛД") се придържаме към действащото законодателство за защита на личните данни. Подробна информация можете да видите в нашата Декларация за защита на данните.

7.    Други разпоредби
Допълнителни споразумения се извършват в писмена форма.

Ако отделни разпоредби от настоящите условия са или станат недействителни или нищожни, това не накърнява действителността на останалите разпоредби. Недействителната или нищожна разпоредба се заменя с разпоредба с такова съдържание, което икономически се доближава най-много до недействителната или нищожна разпоредба. При пропуски това правило се прилага аналогично.

В сила е изключително австрийското право, като се изключва прилагането на колизионните норми и Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки.

Място на изпълнение е Цел ам Зее. Компетентен е материално компетентният съд в Цел ам Зее, ако не е налице потребителска сделка по § 1 от Закона за защита на потребителите.