Branše
Proizvodi
 
Kontakt
Kontakt
Jezik / zemlja
Odaberite drugu zemlju da biste vidjeli i kupili sadržaj za svoju lokaciju.
Loading...

Opšti uslovi korišćenja

Za veb-stranicu firme Hagleitner Hygiene International GmbH

1.    Područje primene
Korišćenje veb-stranice Hagleitner i svih dostupnih podataka, informacija i usluga, osim usluga koje zahtevaju odvojeni ugovor, vrši se isključivo na temelju ovih uslova korišćenja, a koji se mogu dopuniti, izmeniti i dopuniti dodatnim uslovima.

Korišćenjem veb-stranice prihvata se valjanost ovih Opštih uslova korišćenja u datoj verziji.

2.    Veb-stranica
Na Hagleitner veb-stranici različiti se podaci, informacije i aplikacije stavljaju na raspolaganje. Firma Hagleitner je u svakom trenutku ovlaštena, delimično ili u celosti prekinuti poslovanje Hagleitner veb-stranice. Hagleitner ne preuzima nikakvu garanciju ili odgovornost za stalnu dostupnost ili potpunu funkcionalnost Hagleitner veb-stranice i/ili za linkove na veb-stranice, aplikacije (app) ili URL-e drugih operatera.

Određena područja veb-stranice mogu biti zaštićena lozinkom. Pristup tim stranicama je stoga samo moguć, ako se korisnik prethodno registruje. Nema zakonskog prava na registraciju.

3.    Korišćenje
Korišćenje sadržaja i/ili usluga, stavljeni na raspolaganje na veb-stranici firme Hagleitner, podleže ovim Opštim uslovima korišćenja u datoj verziji.

Samo posebno dogovoreni uslovi poslovanja, korišćenja ili licenciranja imaju prednost pred ovim Opštim uslovima korišćenja.

Svi na Hagleitner veb-stranici dostupni sadržaji zaštićeni su autorskim pravima a po potrebi i sadržaji koji se odnose na zaštitu robne marke i ukoliko nije izričito drugačije označeno predviđeni za lično, a ne za komercijalno korišćenje.

Podaci, informacije, aplikacije, nazivi robnih marki, slike i drugi sadržaji ne smeju se koristiti bez prethodnog pismenog odobrenja od strane firme Hagleitner, naročito se ne smeju obrađivati, izmeniti, kopirati, modifikovati, dopunjavati, duplicirati, distribuirati ili na bilo koji drugi način nekome prepustiti, odnosno koristiti.

Svaka druga upotreba nije dozvoljena bez prethodne saglasnosti firme Hagleitner ili dotičnog nositelja autorskog prava. Osim izričito odobrenih prava korišćenja korisniku se ne dodeljuju nikakve licence, niti daljnja prava bilo koje vrste, naročito što se tiče naziva firme, komercijalnih zaštitnih prava (marke, mali patent, patenti) i autorskih prava.

4.    Obaveze korisnika
Korisnici Hagleitner veb-stranice prilikom korišćenja stranice ne smeju prekršiti važeće zakone i dobra moralna načela, istu naročito ne smeju koristiti u nezakonite svrhe, ne smeju povrediti poslovna imovinska prava i autorska prava ili bilo kakva druga imovinska prava firme Hagleitner, ne smeju prenositi sadržaje koji imaju viruse / Trojance ili druga programiranja koja mogu oštetiti softver, niti unositi, memorisati ili slati hiperlinkove ili sadržaje ako nisu za to ovlašćeni, naročito onda kada su ti hiperlinkovi ili sadržaji protivni ugovoru, odnosno nezakoniti ili kada isti šire reklamu ili nepoželjnu poštu (spam). Firma Hagleitner je ovlašćena da u svako vreme blokira pristup Hagleitner veb-stranici.  

5.    Garancija
U slučaju besplatnog ustupanja podataka, informacija i aplikacija od strane firme Hagleitner, firma Hagleitner oslobođena je svake odgovornosti, osim ako joj se može dokazati namerno delovanje.    

Nadalje, odgovornost firme Hagleitner pretpostavlja dokazano namerno ili grubo namerno ponašanje. Načelno se isključuje odgovornost firme Hagleitner za indirektnu štetu, posledičnu štetu ili izgubljenu dobit, kao i za mogući gubitak ili izmenu podataka i informacija. Odgovornost za fizičke povrede postoji već u slučaju neznatnog nemara.

Firma Hagleitner ne garantuje za ispravnost, tačnost, slobodu zaštitnih i autorskih prava trećih lica, potpunost i/ili iskoristivost, kao i stalnu raspoloživost Hagleitner veb stranice.

Hagleitner ne garantuje da je Hagleitner veb-stranica očišćena od štetnih softvera. Pre korišćenja i preuzimanja podataka i informacija korisnici samostalno treba da preduzmu potrebne mere zaštite.

6.    Zaštita podataka
Zaštita Vaše privatnosti nama je važna. Prilikom korišćenja i obrade ličnih podataka držimo se važećeg zakona o zaštiti podataka. Detaljne informacije možete naći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

7.    Ostalo
Dodatni dogovori utvrđuju se u pisanom obliku.

Ukoliko su pojedine odredbe ovih uslova nedelotvorne i ništavne ili postanu takve, delotvornost ostalih odredaba ostaje netaknuta. Nedelotvorna ili ništavna odredba zamenjuje se odredbom sa sadržajem koja je ekonomski najbliža nedelotvornoj ili ništavnoj odredbi. Ova regulativa se na propuste primenjuje ekvivalentno.

Važi isključivo austrijsko pravo, isključujući referentne standarde i UN-zakone o prodaji.

Mesto izvršenja je Zell am See. Mesto nadležnosti je sud koji je stvarno nadležan za Zell am See, ukoliko se ne radi o poslovanju s potrošačem prema § 1 Zakona o zaštiti potrošača.