Браншове
Продукти
 
Контакт
Контакт
Език / държава
Моля, изберете друга държава, за да видитесъдържанието и да пазарувате за Вашето местоположение.
Loading...

Общи търговски условия

Общи търговски условия за оферти, доставки и услуги на Hagleitner Хигиене България

общ

Настоящите търговски условия на Хаглайтнер Хигиене България ЕООД, бул. „Христофор Колумб“ 70, 1592 София, Тел.: +359 (0)2 906 2370, Факс: +359 (0)2 906 2375, имейл: sofia@hagleitner.bg, вписано в Търговския регистър под фирмен номер 175030193, ЕИК: BG175030193, са валидни от 01.11.2018. От посочената дата всички публикувани преди нея общи търговския условия вече не са валидни.

1. Приложно поле, договорни партньори

1.1    Настоящите общи условия ("ОУ") визат в сила на горепосочената дата и се прилагат за всички оферти, доставки и услуги на Хаглайтнер Хигиене България ("Hagleitner"), включително за продажбата на стоки в онлайн магазина, поддържан на уебсайта www.hagleitner.com/bg/ (https://shop.hagleitner.com/bg/) ("онлайн магазин на Hagleitner"), както и през "XIBU Designer", поддържан на уебсайта www.xibudesigner.com/bg/.

1.2    Хаглайтнер сключва договори само съгласно своите собствени условия. Различни или допълнителни условия на клиенти са валидни само тогава, когато Хаглайтнер ги е приело изрично и писмено.

1.3    ОТУ в съответната валидна версия са на разположение в Хаглайтнер за справка и могат да бъдат намерени и прочетени в Интернет на www.hagleitner.com. На връзката www.hagleitner.com/bg/obshchi-trgovski-uslovija/ клиентът може да изтегли, запише и разпечата правилата и условията като PDF файл. По желание на клиента Хаглайтнер изпраща ОТУ по пощата.

1.4    Клиент и договорен партньор на Хаглайтнер може да бъде само търговец по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). По смисъла на § 13, т. 2 от Допълнителните разпоредби на закона търговец означава някой, чиято дейност е част от неговото търговско предприятие. Предприятие е всяка дългосрочно създадена организация със самостоятелна икономическа дейности, дори и да не е ориентирана към печалба. Юридическите лица по публичното право винаги се считат за търговци. Клиентът следва да удостовери тези характеристики при регистрирането на уебстраницата. Хаглайтнер има право да поиска и да получи всички необходими данни за статута на клиента като търговец и за неговото седалище.

1.5    Ако някоя от разпоредбите на ОТУ е недействителна, на нейно място се приема действителна такава, която е най-близо до икономическия ефект на първоначалната разпоредба. При всички случаи останалите разпоредби на ОТУ се запазват.

2. Сключване на договор

2.1    Поръчката на клиента представлява оферта за сключване на договор с Hagleitner.

2.2    След офертата на клиента договорът се сключва едва след приемането от Hagleitner, но най-късно с изпълнението на доставката или услугата.

2.3    Офертите на Hagleitner, както и информацията в каталози, проспекти, ценови листи, уебстраницата и др., са необвързващи. Те не се считат за публична покана или оферта по смисъла на чл. 290 или чл. 291 от Търговския закон и имат само информативен характер.

2.4    Сключване на договор в онлайн магазина на Hagleitner и в XIBU Designer

За да направите поръчка, е необходим активен потребителски профил в онлайн магазина на Hagleitner.

 

Представените продукти в онлайн магазина на Hagleitner и в XIBU Designer не е правно обвързваща оферта, а необвързващ онлайн каталог. Първоначално клиентът може да постави желаните продукти в кошницата и да промени избора си по всяко време, преди да изпрати обвързващата поръчка. Едва след като въведе всички данни, необходими за изпълнение на договора, и потвърди, че е прочел и разбрал настоящите общи условия и декларацията за поверителност, клиентът прави правно обвързваща оферта по отношение на продуктите, съдържащи се в кошницата, като натиска бутона, с който приключва процесът на поръчка.

 

След изпращане на поръчката клиентът получава по имейл автоматично генерирано потвърждение за нейното получаване. Това не означава, че офертата на клиента е приета от страна на Hagleitner.

 

Приемането на договорната оферта от страна на Hagleitner се извършва чрез изпращане на потвърждение на поръчката по имейл в рамките на 5 дни или чрез изпращане на поръчаните продукти в рамките на същия период.

3. Запазено право на собственост

3.1     Предадената на клиента стока остава собственост на Hagleitner до плащане на пълната цена и всички допълнителни разходи, като с предаването на стоката рискът от случайното й погиване (ценови риск) преминава върху клиента.

3.2     Клиентът няма право, без предварително писмено разрешение на Hagleitner, да разполага със стоката със запазено право на собственост и/или да я утежнява.

3.3     Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Hagleitner за посегателства върху стоката със запазено право на собственост, както и за повреди по нея или погиването й.

3.4     Ако стоката със запазено право на собственост бъде заложена, клиентът трябва незабавно да уведоми Hagleitner и да вземе всички мерки за спиране на изпълнението.

3.5     Ако за имуществото на клиента бъде поискана или открита процедура по неплатежоспособност, по свой избор и запазвайки договора, Hagleitner има право да поиска предаването на стоката със запазено право на собственост и/или да я вземе.

4. Цени, разходи за доставка

4.1    Цените се разбират без Данък добавена стойност и други данъци и такси, както и без разходи за доставка.

4.2    Важат посочените към момента на поръчката цени. Всички данни се разбират с право на ценова промяна преди поръчката, лексикални и печатни грешки, както и технически промени.

4.3    При промяна на нормативно определения Данък добавена стойност Hagleitner има право да актуализира цените от момента на промяната, както и да закръглява крайните суми по фактурите с една стотинка.

4.4    Разходите за доставка се поемат от клиента и могат да се видят на сайта и в онлайн магазина на Hagleitner. Hagleitner не начислява доставка за поръчки на стойност над 195,58 BGN (без ДДС). Hagleitner не начислява доставка за поръчки, направени през XIBU Designer.

5. Условия на плащане; прихващане и задържане

5.1     Освен ако изрично не е посочено друго, Hagleitner приема следните начини на плащане:

  • плащане в брой при доставка
  • банков превод

5.2     Hagleitner си запазва правото да извършва кредитни проверки при избора на начини на плащане - наложен платеж, плащане чрез директен дебит, менителница или чек - и да откава тези начини на плащане в случай на отрицателен резултат от кредитната проверка.

5.3     Hagleitner си запазва правото да изпълнява поръчки само срещу предоставяне на обезпечение или авансово плащане; в този случай клиентът следва да реши дали да приеме това или да отмени поръчката си.

5.4     Размерът на лихвите за забава е десет процентни пункта над основния лихвен процент на Българска народна банка. Лихвите за забава се капитализират след изтичане на един месец от падежа и се олихвяват с посочения по-горе лихвен процент.

5.5     При забавено изпълнение на договорните си задължения клиентът трябва да заплати на Hagleitner разноските за напомняне и инкасо, както и целесъобразните разходи за привличане на адвокати.

5.6     Ако клиентът изпадне в забава с плащането най-малко 14 дни, Hagleitner може (i) да настоява за изпълнение на договора и да отложи изпълнението на собствените си услуги до изпълнението на оставащите задължения на клиента или (ii) да се оттегли от договора след определяне на допълнителен срок от поне седем дни.

5.7     Прихващането и претендирането на право на задържане от страна на клиента са изключени.

6. Доставка

6.1    Клиентът ще получи поръчаните стоки по пощата или с куриер в зависимост от оперативните възможности в рамките на 5 работни дни от получаването на поръчката от Hagleitner. При поръчка на персонализирани продукти през XIBU Designer клиентът ще получи стоките чрез нашия спедитор в рамките на 4-5 седмици след постъпването на поръчката в Hagleitner в зависимост от оперативните възможности. Страничните части Hagleitner Selection се доставят в рамките на 14 дни. Всички останали срокове за изпълнение на услуги и/или дати са задължителни само ако изрично са били договорени като такива в писмен вид.

6.2    Доставката на стоките се извършва на посочения от клиента адрес в България. 

6.3    Hagleitner има право да извършва частични доставки.

6.4    Ако Hagleitner се забави с доставката на стоката по причини единствено по негова вина, клиентът има право да се откаже само ако Hagleitner не спази поставен от клиента подходящ допълнителен срок, който трябва да бъде не по-малко от две седмици.

6.5    Hagleitner е длъжен да извърши услугата едва тогава, когато клиентът е изпълнил всички свои задължения, които са необходими за изпълнението.

6.6    При неверни, непълни или неясни данни клиентът поема разходите за неуспешната доставка и направените в тази връзка допълнителни разноски.

6.7     С изпращането или предаването на стоката на куриерската фирма рискът от загуба или повреждане на стоката преминава върху клиента. Същото важи и ако клиентът забави получаването.

6.8     Ако клиентът забави получаването, Хаглайтнер има право да складира стоката при себе си за сметка и риск на клиента, като може да фактурира складова такса от 0.5 % от брутната сума на фактурата за всеки започнат календарен ден, или за сметка и риск на клиента да я складира при лицензирано за това стопанско предприятие. Освен това Хаглайтнер има право или да настоява за изпълнение на договора, или след поставяне на подходящ допълнителен срок от поне две седмици, да се оттегли от договора и да остойности стоката по друг начин.

7. Гаранция

7.1    Договаря се гаранционен срок от шест месеца. Клиентът следва да уведоми Hagleitner за дефекти в срок от две седмици след доставката или предаването.

7.2    Hagleitner не дава гаранции в правен смисъл. Това не засяга гаранциите на производителя.

8. Отговорност и обезщетение, давност

8.1    При лека небрежност от страна на Hagleitner правото на обезщетение на клиента е изключено. Това не важи за персонални вреди. Клиентът следва да докаже наличието на лека или груба небрежност.

8.2    Ако задължителните правни разпоредби не го налагат, компенсирането на последващи и имуществени вреди, пропуснати ползи, нереализирани спестявания и други косвени щети е изключено. Задължението за компенсация на Hagleitner е ограничено до сумата на плащането, което клиентът е направил към Hagleitner въз основа на сключения договор.

8.3    Тези разпоредби важат и ако клиентът предяви правото на обезщетение наред или вместо гаранционна претенция.

8.4    Ако по закон не е предвиден по-къс давностен или преклузивен срок, всички претенции срещу Hagleitner се погасяват максимално три години след вредоносното (обосноваващо претенцията) поведение (нарушение), ако клиентът не ги предяви по съдебен път в срок от шест месеца от момента, в който е научил за вредата и за причинилия вредата субект, или за друго обосноваващо претенцията събитие.

9. Обработка на данни

9.1    В хода на изпълнението на договори Hagleitner събира лични данни на клиента, спазвайки действащите законови разпоредби.

9.2    Настоящата декларация за поверителност на Hagleitner е достъпна на адрес https://www.hagleitner.com/bg/zashchita-na-danni/.

10. Място на изпълнение, подсъдност, избор на право, език на договора

10.1    Договаря се място на изпълнение по фирменото седалище на Hagleitner.

10.2    За всички спорове, произтичащи пряко или косвено от тези ОТУ или договор между Hagleitner и клиента, компетентен е единствено българският съд по седалището на Hagleitner. Все пак, Hagleitner има право да предяви претенции към клиента и пред всеки друг съд в страната и чужбина, в чиято юрисдикция клиентът има седалище, подразделение или имущество.

10.3    За тези ОТУ и за сключените между Hagleitner и клиента договори се прилага само материалното българско право, при изключване на референтните норми (напр. европейско споразумение за договорите за дълг, ROM I-VO) и търговското право на ООН.

10.4    Договорът е български.

11. Промени на адрес, авторски права

11.1    Клиентът е длъжен незабавно да информира Hagleitner за промяна на своя фирмен адрес, докато договорът все още не е изцяло изпълнен и от двете страни. Ако клиентът не направи това, декларациите се считат за получени, ако са изпратени на последния предоставен адрес.

11.2   Оферти, планове, скици, технически документи, каталози, проспекти, изображения и подобни винаги са интелектуална собственост на Hagleitner. Клиентът не получава каквито и да било права на ползване върху тях.