Branše
Proizvodi
 
Kontakt
Kontakt
Jezik / zemlja
Odaberite drugu zemlju da biste vidjeli i kupili sadržaj za svoju lokaciju.
Loading...

Opšti uslovi poslovanja (OUP)

Opšti uslovi za ponude, isporuke i usluge kompanije Hagleitner Hygiene Srbija d.o.o.

Opšti

Ovi opšti uslovi poslovanja kompanije Hagleitner Hygiene Srbija D.O.O., Ul. 387, 11271 Surčin, Tel.: +381 (0) 11 4142770, Faks: +381 (0) 11 2261303, e-pošta: beograd@hagleitner.at, PIB 107959934, MB 20904976, važe od 23.05.2018. Svi opšti uslovi poslovanja objavljeni pre ovog datuma, od ovog datuma više neće važiti.

1. Područje primene, ugovorni partner

1.1    Ovi Opšti uslovi poslovanja („AGB“) važe od gore navedenog datuma za sve ponude, isporuke i usluge Hagleitner Hygiene Srbija d.o.o. Beograd ("Hagleitner"), uključujući prodaju robe u veb prodavnici preko veb stranice www.hagleitner.com/rs/ (https://shop.hagleitner.com/rs/) ("veb prodavnica kompanije Hagleitner"), kao i "XIBU Designer“ na veb stranici www.xibudesigner.com/sr/.

1.2    Hagleitner zaključuje ugovore isključivo pod vlastitim uslovima. Drugačiji ili dopunski uslovi kupca važe samo ako se Hagleitner s tim izričito saglasi pismenim putem.

1.3    OUP su u trenutno važećem stanju dostupni za uvid kod kompanije Hagleitner i mogu se pogledati i učitati na internetu pod www.hagleitner.com. Pod linkom www.hagleitner.com/rs/opsti-uslovi-poslovanja/ kupac može da preuzme, sačuva i odštampa OUP kao PDF datoteku. Po želji kupca Hagleitner dostavlja OUP poštom.

1.4    Ponuda proizvoda kompanije Hagleitner namenjena je isključivo preduzetnicima, koji su registrovani u registru preduztnika, a ne potrošačima. Kupac i ugovorni partner kompanije Hagleitner može biti samo preduzetnik, koji je registrovan u registru preduzetnika. Preduzetnik je osoba, kod koje posao spada u poslovanje preduzeća. Preduzeće je svaka trajno osnovana organizacija samostalne privredne delatnosti, čak i kada nije profitna. Javna pravna lica uvek se smatraju preduzetnikom. Kupac ova svojstva mora potvrditi u sklopu registracije za Hagleitner internet prodavnicu. Hagleitner ima pravo da zahteva i dobije sve neophodne podatke o preduzetničkom svojstvu kupca i njegovom sjedištu.

1.5    Ako neka od odredbi ovih OUP postane nedelotvorna, onda na mesto te odredbe stupa delotvorna odredba, koja je po svojim ekonomskim efektima najbliža prvobitnoj odredbi. Ostale odredbe ovih OUP u svakom slučaju ostaju delotvorne.

2. Sklapanje ugovora

2.1    Narudžba kupca predstavlja ponudu za sklapanje ugovora s kompanijom Hagleitner.

2.2    Ugovor se kao posledica ponude od strane kupca sklapa tek pošto Hagleitner prihvati ponudu, ali najkasnije sa realizacijom isporuke ili usluge.

2.3    Ponude kompanije Hagleitner, kao i informacije u katalozima, prospektima, cenovnicima, itd. kao i na internet stranici, su neobavezujuće.

2.4    Zaključivanje ugovora u veb prodavnici kompanije Hagleitner i preko XIBU Designer

Za naručivanje putem veb prodavnice kompanije Hagleitner potreban je aktivni korisnički račun za veb prodavnicu.

 

Prezentacija proizvoda na veb prodavnici kompanije Hagleitner, kao i na XIBU Designer, ne predstavlja pravno obavezujuću ponudu, nego neobavezujući onlajn katalog. Kupac može najpre bez obaveze da stavi željene proizvode u korpu za kupovinu i da promeni svoj izbor u bilo kom trenutku pre slanja obavezujuće porudžbine. Tek nakon što unese sve podatke potrebne za izvršenje ugovora i potvrdi da je pročitao ove uslove poslovanja, kao i izjavu o zaštiti podataka, kupac daje pravno obavezujuću ponudu za proizvode u korpi klikom na dugme, čime će da zaključi proces naručivanja.


Nakon što preda porudžbinu, kupac će da dobije automatski generisanu potvrdu o prijemu porudžbine putem elektronske pošte. Ovo još uvek ne predstavlja prihvatanje ponude kupaca od strane kompanije Hagleitner.

 

Kompanija Hagleitner prihvata ugovornu ponudu slanjem potvrde porudžbine putem elektronske pošte u roku od 5 dana ili slanjem naručenih proizvoda u istom roku.

3. Zadržavanje prava na svojinu

3.1     Do isplate pune prodajne cene i svih sporednih troškova, roba predata kupcu ostaje vlasništvo kompanije Hagleitner, pri čemu kupac sa primopredajom robe preuzima rizik slučajne propasti (opasnost po cenu).

3.2     Kupac nema bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Hagleitner pravo da raspolaže robom na koju je zadržano pravo na svojinu i/ili opteretiti tu robu.

3.3     Kupac odmah mora informisati kompaniju Hagleitner o otuđenju robe na koju je zadržano pravo na svojinu, kao i o oštećenjima ili propasti robe.

3.4     Ako se izvrši zaplena robe na koju je zadržano pravo svojine, kupac odmah mora informisati Hagleitner i preduzeti sve mere da se zaustavi izvršenje.

3.5     Ako se podnese zahtev za pokretanje stečaja ili pokrene stečajni postupak nad imovinom kupca, onda kompanija Hagleitner - po izboru kompanije Hagleitner i uz poštovanje ugovora - ima pravo da zahteva vraćanje robe na koje je zadržano pravo svojine i/ili da je preuzme.

4. Cene, troškovi slanja

4.1    Cene su bez poreza na vrijednost i ostalih poreza i dažbina, kao i bez troškova slanja.

4.2    Važe cene navedene u trenutku naručivanja. Za sve podatke je zadržano pravo na izmenu cene pre porudžbine, na greške u pripremi teksta i štampanju, kao i na tehničke izmene.

4.3    U slučaju promene zakonski propisanog poreza na dodatu vrednost kompanija Hagleitner ima pravo da cene prilagodi sa odgovarajućim stupanjem na snagu izmene, kao i da ukupne iznose na računu zaokruži na jedan dinar (RSD).

4.4    Troškove slanja plaća kupac i isti su vidljvi kod kompanije Hagleitner, kao na veb prodavnici komapnije Hagleitner. Kompanija Hagleitner ne obračunava troškove slanja za porudžbine čija je vrednost roba veća od 12.000 RSD (bez PDV-a). Kompanija Hagleitner ne zaračunava troškove isporuke za porudžbine preko XIBU Designer.

5. Uslovi plaćanja; kompenzacija i zadržavanje

5.1     Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kompanija Hagleitner će da prihvati sledeće načine plaćanja:

  • doznakom na račun u banci.

5.2     Kompanija Hagleitner zadržava pravo da izvrši proveru kreditne sposobnosti prilikom odabira načina plaćanja kupovine na račun, plaćanja direktnim terećenjem računa u banci (zaduženje) ili menicama ili čekovima i da odbije ove metode plaćanja ako je kreditna provera negativna.

5.3     Hagleitner zadržava pravo da porudžbine izvršava samo uz kaparu ili avansno plaćanje; kupac u tom slučaju treba da odluči, da li to prihvata ili odustaje od svoje porudžbine.

5.4     Visina zatezne kamate je osam procenata veća od osnovne kamatne stope. Zatezne kamata se kapitalizuje nakon isteka jednog meseca posle dospeća.

5.5     Za slučaj kašnjenja u ispunjavanju ugovornih obaveza, kupac mora nadoknaditi troškove opomene i prinudne naplate koji nastaju za kompaniju Hagleitner, a posebno troškove koji nastaju zbog eventualnog angažovanja advokata.

5.6     Ako kupac kasni s plaćanjem najmanje 14 dana, Hagleitner (i) može insisirati na ispunjavanju ugovora i odložiti ispunjavanje vlastitih usluga do plaćanja dospelih obaveza od strane kupca ili (ii) da uz postavljanje dodatnog roka od najmanje sedam dana, raskine ugovor.

5.7     Kompenzacija i realizacija prava na zadržavanje od strane kupca nije moguća.

6. Isporuka

6.1    Prilikom naručivanja, kupac će da dobije robu poštom ili dostavom u roku od 5 radnih dana od prijema porudžbine od strane kompanije Hagleitner. Prilikom naručivanja individualizovanih proizvoda preko XIBU Designer, kupac će da dobije robu preko našeg dostavljača u roku od 4-5 nedelja nakon što kompanija Hagleitner primi porudžbinu, u zavisnosti od operativnih mogućnosti. Bočne ploče Hagleitner Selection se isporučuju u roku od 14 dana. Ostali rokovi i/ili termini obavezujući su samo ako su izričito dogovoreni kao takvi u pismenom obliku.

6.2    Roba će da se dostavi na srpsku adresu koju je naveo kupac. 

6.3    Hagleitner ima pravo vršiti delimične isporuke.

6.4    Ako Hagleitner iz razloga za koje je isključivo sam snosi odgovornost, kasni s isporukom robe, kupac ima pravo da odustane samo ako se Hagleitner ne pridržava primerenog naknadnog roka koji odredi kupac, a koji mora da iznositi najmanje dve nedelje.

6.5    Hagleitner je obavezan da izvrši uslugu tek kada kupac ispuni sve svoje obaveze, koje su neophodne za realizaciju ugovora.

6.6    U slučaju netačnih, nepotpunih ili nejasnih podataka, kupac će snositi troškove neuspešne isporuke i dodatne troškove koji nastanu usled toga.

6.7    Slanjem ili predajom robe dostavnoj službi, opasnost od gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca. Isto važi kod kašnjenje prijema od strane kupca.

6.8    U slučaju kašnjenja prijema od strane kupca, Hagleitner ima pravo da robu o trošku i na rizik kupca sam uskladišti, za šta može naplatiti naknadu za skladištenje od 0,5 % bruto iznosa na računu po započetom kalendarskom danu, ili da robu o trošku i na rizik kupca uskladišti kod komercijalnog preduzeća koje je za to ovlašćeno. Osim toga, Hagleitner ima pravo da insistira na ispunjavanju ugovora ili da nakon određivanja primerenog roka od najmanje dve nedelje, raskine ugovor i iskoristi robu na neki drugi način.

7. Garancija

7.1    Ugovorenim se smatra garantni rok od šest meseci. Kupac kompaniji Hagleitner nedostatak mora prijaviti u roku od dve nedjelje nakon dostave ili predaje.

7.2    Hagleitner ne daje nikakvu garanciju u pravnom smislu. Garancije proizvođača ostaju netaknute ovim.
 

8. Odgovornost i pravo na odštetu, zastarevanje

8.1    Pravo kupca na odštetu je isključeno u slučajevima lakog nemara od strane kompanije Hagleitner. Ovo ne važi za povrede. Kupac mora dokazati postojanje lakog ili ozbiljnog nemara.

8.2   Kompenzacija posledične štete i imovinske štete, izgubljene dobiti, neostvarenih ušteda i ostalih oblika posredne štete je isključeno, ukoliko to nije u suprotnosti s obavezujućim pravom. Obaveza kompenzacije kompanije Hagleitner ograničena je zbirom uplata kompaniji Hagleitner koje je kupac izvršio na temelju zaključenog ugovora.

8.3   Ove odredbe važe i kada se zahtev za odštetu kupca postavi uz ili umesto zahteva na osnovu garancije.

8.4   Ukoliko zakonski ne važi kraći rok za zastarevanje ili prekluzivni rok, svi zahtevi kompaniji Hagleitner prestaće da važe, ako ih kupac sudskim putem ne ostvari u roku od šest meseci od trenutka u kojem kupac sazna za štetu i identitet lica odgovornog za štetu ili za događaj na kojem se temelji zahtev, ali najduže posle isteka tri godina od postupka (prekršaja) kojim se obrazlaže zahtev i kojim je prouzrokovana šteta.

9. Obrada podataka

9.1    Hagleitner u sklopu realizacije ugovora prikuplja lične podatke kupca uz poštovanje važećih zakonskih odredaba.

9.2    Aktuelna izjava o zaštiti podataka dostupna kompanije Hagleitner dostupna je na https://www.hagleitner.com/rs/zastita-podataka/.

10. Mesto ispunjenja ugovora, nadležni sud, izbor vladajućeg prava, jezik ugovora

10.1    Ugovoreno mesto ispunjenja ugovora je sedište kompanije Hagleitner.

10.2    Za sve sporove koji posredno ili neposredno nastanu zbog ovih OUP i ugovora između kompanije Hagleitner i kupca nadležan je isključivo srpski sud koji je nadležan za sedište kompanije Hagleitner. Međutim, kompanija Hagleitner ima pravo da zahteve prema kupcu postavi i kod bilo kog drugog suda u zemlji ili inostranstvu, na čijoj teritoriji kupac ima sedište, predstavništvo ili imovinu.

10.3    Na ove OUP i ugovore sklopljene između kompanije Hagleitner i kupca se primenuje isključivo srpsko materijalno pravo isključujući referentne norme (npr. EVÜ, ROM I-VO) i kupoprodajno pravo Ujedinjenih nacija.

10.4    Jezik ugovora je srpski.

11. Promene adrese, autorska prava

11.1    Kupac ima obavezu da promenu svoje poslovne adrese pismeno saopšti kompaniji Hagleitner, ukoliko ugovor nije u potpunosti obostrano ispunjen. Ako kupac ne pošalje takvo saopštenje, onda će se smatrati da su izjave primljene, iako su poslate na poslednju poznatu adresu.

11.2    Ponude, planovi, skice, tehnička dokumentacija, katalozi, prospekti, slike i slično uvek ostaju intelektualna svojina kompanije Hagleitner. Kupac ne stiče nikakva prava korišćenja te intelektualne svojine.