Panoge
Izdelki
 
Stik
Stik
Jezik / Država
Izberite drugo državo za ogled vsebine in nakupovanje za svojo lokacijo.
Loading...

Splošni pogoji poslovanja (SPP)

Splošni pogoji za ponudbe, dobave in storitve podjetja Hagleitner Hygiene d.o.o.

Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja družbe Hagleitner Hygiene d.o.o., Potok pri Komendi 13, 1218 Komenda, Tel.: +386 (0)1 8343468, Faks: +386 (0)1 8343469, e-poštni naslov: komenda@hagleitner.si, ID za DDV: SI56082622, veljajo od 23. 5. 2018. Vsi pred tem datumom objavljeni splošni pogoji poslovanja po tem datumu ne veljajo več.

1. Območje veljavnosti, pogodbeniki

1.1   Ti splošni pogoji poslovanja (»SPP«) veljajo od zgoraj navedenega datuma za vse ponudbe, dobave in storitve podjetja Hagleitner Hygiene d.o.o. (»Hagleitner«), vključno s prodajo blaga na spletnem mestu www.hagleitner.com/si/ (https://shop.hagleitner.com/si/) v spletni trgovini (»Spletna trgovina Hagleitner«) ter prek podajalnika »XIBU Designer«, ki je upravljan na spletnem mestu www.xibudesigner.com/si/.

1.2   Hagleitner sklepa pogodbe izključno v skladu z lastnimi pogoji. Odstopajoči ali dopolnilni pogoji stranke veljajo samo, če jih Hagleitner izrecno pisno potrdi.

1.3   SPP so v vsakokrat veljavni različici na voljo za ogled pri družbi Hagleitner in spletno na naslovu www.hagleitner.com. Na povezavi www.hagleitner.com/si/splosni-pogoji-poslovanja/ lahko stranke prenesejo in shranijo SPP v obliki datoteke PDF ali jih natisnejo. Na željo stranke pošlje družba Hagleitner SPP po pošti.

1.4   Ponudba blaga družbe Hagleitner je namenjena izključno podjetjem v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (Zakon o varstvu potrošnikov, Uradni list Republike Slovenije št. 20/1998 z dopolnili in spremembami, ZVPot) in ne potrošnikom. Stranke in pogodbeni partnerji družbe Hagleitner so lahko samo podjetja v smislu ZVPot s sedežem v Sloveniji. Podjetja v smislu 1. člena ZVPot je oseba, ki je zadolžena za upravljanje svojega podjetja. Podjetje je vsaka trajna organizacija neodvisne gospodarske dejavnosti, tudi če je nepridobitna. Pravne osebe v skladu z javnim pravom se vedno obravnavajo kot podjetniki. Stranka mora te lastnosti potrditi v okviru registracije v spletni trgovini Hagleitner. Hagleitner ima pravico zahtevati in pridobiti vse potrebne informacije o poslovnem statusu stranke in njenem sedežu.

1.5   Če se katera koli določba SPP izkaže za neveljavno, se ta določba nadomesti z veljavno določbo, ki je po svojem gospodarskem učinku najbližje prvotni določbi. Preostale določbe SPP vedno ostanejo v veljavi.

2. Sklenitev pogodbe

2.1   Naročilo stranke predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe z družbo Hagleitner.

2.2   Pogodba se sklene kot rezultat ponudbe stranke šele, ko družba Hagleitner sprejme to ponudbo, vendar najpozneje ob izvedbi dostave oziroma storitve.

2.3   Ponudbe družbe Hagleitner in podatki v katalogih, prospektih, cenikih in drugih publikacijah ter na spletni strani so neobvezujoče.

2.4   Sklenitev pogodbe v spletni trgovini Hagleitner in prek podajalnika XIBU Designer

Za naročanje v spletni trgovini Hagleitner je potreben aktiven uporabniški račun v spletni trgovini.

 

Predstavitev izdelkov v spletni trgovini Hagleitner in v XIBU Designer ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe, temveč neobvezujoč spletni katalog. Stranka lahko želene izdelke najprej neobvezujoče doda v nakupovalno košarico in svojo izbiro pred oddajo obvezujočega naročila kadar koli spremeni. Šele po vnosu vseh podatkov, potrebnih za izvedbo pogodbe in s potrditvijo sprejemanja teh pogojev poslovanja ter izjave o varstvu podatkov, stranka s klikom gumba, ki zaključi naročilo, da pravno zavezujočo ponudbo za izdelke, ki so v nakupovalni košarici.


Po oddaji naročila stranka prejme samodejno ustvarjeno potrdilo o prejemu naročila po e-pošti. To še ne predstavlja sprejema ponudbe stranke s strani podjetja Hagleitner.

 

Sprejem ponudbe za sklenitev pogodbe s strani podjetja Hagleitner poteka s pošiljanjem potrditve naročila po e-pošti v roku 5 delovnih dni ali z dostavo naročenih izdelkov v enakem roku.

3. Lastninski pridržek

3.1    Do poplačila celotnega zneska kupnine in vseh povezanih stroškov ostane blago, izročeno stranki, last družbe Hagleitner, pri čemer stranka z izročitvijo blaga prevzame tveganje naključnega uničenja blaga (cenovno tveganje).

3.2    Brez predhodnega pisnega soglasja družbe Hagleitner stranka nima pravice razpolagati z blagom, ki je predmet lastninskega pridržka, ali ga bremeniti.

3.3    Stranka mora takoj obvestiti družbo Hagleitner o dostopu tretjih oseb do blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, kot tudi o poškodbah in izgubi blaga.

3.4    V primeru zaplembe blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, mora stranka o tem takoj obvestiti družbo Hagleitner in izvesti vse ukrepe za zadržanje izvedbe zaplembe.

3.5    Če zoper stranko poteka insolvenčni postopek ali je vložen zahtevek zanj, ima družba Hagleitner – po lastni izbiri tudi v skladu z ohranjanjem pogodbe – preložiti izročitev rezerviranega blaga in/ali le-tega prevzeti.

4. Cene, stroški dostave

4.1    Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev, prav tako niso vključeni stroški dostave.

4.2    Veljajo cene, navedene v trenutku naročila. Pri vseh podatkih je pridržana pravica do spremembe cen pred naročilom ter pravica do tipkarskih in tiskarskih napak ter tehničnih sprememb.

4.3    V primeru spremembe zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost ima družba Hagleitner pravico prilagoditi cene skladno s spremembami in zaokrožiti zneske na računih na en cent.

4.4    Stroške pošiljanja plača stranka in so vidni tako pri podjetju Hagleitner kot tudi v spletni trgovini Hagleitner. Za naročila v vrednosti blaga nad 100 EUR (brez DDV) podjetje Hagleitner ne zaračuna stroškov pošiljanja. Za naročila prek podajalnika XIBU Designer podjetje Hagleitner ne zaračuna stroškov pošiljanja.

5. Plačilni pogoji; pobot in pridržanje

5.1    V kolikor ni izrecno navedeno drugače, podjetje Hagleitner sprejema naslednje načine plačila:

  • plačilo z gotovino po povzetju,
  • bančno nakazilo,
  • bančna bremenitev.

5.2    Podjetje Hagleitner si pridržuje pravico, da ob izbiri načina plačila nakup po računu, plačilo z direktno bremenitvijo (neposredna bremenitev) ali menjava oz. ček, izvede preverjanje bonitetnih podatkov in te načine plačila v primeru negativnih bonitetnih podatkov odkloni.

5.3    Družba Hagleitner si pridržuje pravico, da naročila izvede samo proti varščini ali predplačilu; v tem primeru se stranka odloči, ali želi sprejeti te pogoje ali preklicati naročilo.

5.4    Višina zamudnih obresti je osem odstotkov osnove. Zamudne obresti se obračunajo enkrat mesečno od datuma zapadlosti.

5.5    V primeru zamude z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti mora stranka družbi Hagleitner poravnati stroške opominjanja in izterjave. Družba Hagleitner lahko v skladu s 14. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2012, ZPreZP-1) za lastne stroške izterjave zaračuna do 40 EUR na odprto terjatev. Znesek iz prejšnjega stavka ne vključuje odvetniških stroškov in drugih stroškov, ki bi jih družba lahko utrpela zaradi sodne izterjave.

5.6    Če stranka zamuja s plačilom najmanj 14 dni, lahko družba Hagleitner (i) vztraja pri izvedbi pogodbe in odloži izvedbo svojih storitev, dokler stranka ne poravna zapadlih storitev, ali pa z (ii) določitvijo roka najmanj sedem dni odstopi od pogodbe.

5.7    Pobot in uveljavljanje pravice do zadržanja s strani stranke sta izključena.

6. Dostava

6.1    Ob naročilu stranka blago prejme po pošti ali prek dostavne službe glede na obratovalne možnosti, v roku 5 delovnih dni od prejema naročila s strani podjetja Hagleitner. Ob naročilu individualiziranih izdelkov prek podajalnika XIBU Designer stranka blago prejme prek našega ponudnika dostavnih storitev glede na obratovalne možnosti, v roku 4-5 tednov od prejema naročila s strani podjetja Hagleitner. Stranski deli Hagleitner Selection so dostavljeni v 14 dneh. Druga obdobja izvedbe in / ali datumi so zavezujoči le, če so bili kot taki izrecno dogovorjeni v pisni obliki.

6.2    Blago je dostavljeno na slovenski naslov, ki ga določi kupec.

6.3    Hagleitner ima pravico opraviti delne dostave.

6.4    Če družba Hagleitner zamuja z dostavo blaga zaradi lastne napake, ima stranka pravico izključno do odpovedi naročila, če družba Hagleitner ne more izpolniti svojih obveznosti v razumnem roku, ki ga določi stranka in mora obsegati najmanj dva tedna.

6.5    Družba Hagleitner je k izvedbi storitve obvezana šele po tem, ko stranka izpolni vse svoje obveznosti, potrebne za izvedbo.

6.6    V primeru netočnih, nepopolnih in nejasnih podatkov stranka krije stroške neuspešne dostave in posledičnih dodatnih stroškov.

6.7    S pošiljanjem ali izročitvijo blaga dostavni službi preide tveganje izgube ali poškodovanja blaga na stranko. Enako velja za zamudo pri prevzemu stranke.

6.8    Pri zamudi prevzema stranke ima družba Hagleitner pravico uskladiščiti blago na stroške stranke, ki je tudi odgovorna za tveganje, pri čemer lahko zaračuna strošek skladiščenja v vrednosti 0,5 % bruto zneska po računu za začeti koledarski dan, ali pa blago uskladišči na stroške stranke, ki je tudi odgovorna za tveganje, pri pooblaščenem podjetju. Poleg tega je družba Hagleitner upravičena do vztrajanja pri izpolnitvi pogodbe ali odstopa od pogodbe po določitvi ustreznega roka za odstop, ki mora obsegati najmanj dva tedna, in uporabe blaga drugje.

7. Garancija

7.1    Dogovorjena veljavnost garancije je šest mesecev. Stranka mora obvestiti družbo Hagleitner o poškodbi v roku dveh tednov po dostavi ali izročitvi.

7.2    Družba Hagleitner ne daje nobenih garancij v pravnem smislu. To ne vpliva na garancije proizvajalca.

8. Odgovornost in poškodbe, zastaranje

8.1    Škodni zahtevki strank so v primeru manjše malomarnosti družbe Hagleitner izključeni. To ne velja za telesne poškodbe. Stranka mora dokazati manjšo ali hudo malomarnost.

8.2    Nadomestilo za posledično in finančno škodo, izgubo dobička, nedoseganje prihrankov in drugo posredno škodo je – v obsegu, ki ni v neskladju z zakonom – izključeno. Obveznost povračila škode družbe Hagleitner je omejena na znesek plačil stranke na podlagi sklenjene pogodbe.

8.3    Te določbe veljajo, tudi če stranke podajo odškodninski zahtevek poleg garancijskega zahtevka ali namesto njega.

8.4    Če zakonsko ni določen krajši rok zastaranja ali prekluzivni rok, zapadejo vsi zahtevki zoper družbo Hagleitner, če jih stranka ne uveljavlja pri sodišču najpozneje šest mesecev od trenutka, ko je bila stranka seznanjena s poškodbo in povzročiteljem škode ali o drugem dogodku, ki je podlaga za zahtevek, vendar najdlje po izteku treh let po škodnem (ki utemeljuje zahtevek) ravnanju (kršitvi).

9. Obdelava podatkov

9.1    Družba Hagleitner v okviru sklenitve pogodbe obdeluje osebne podatke strank, pri čemer upošteva veljavne zakonske predpise.

9.2    Trenutna izjava o varstvu podatkov podjetja Hagleitner je na voljo na https://www.hagleitner.com/si/varstvo-podatkov/.

10. Kraj izpolnitve, pristojnost, izbira prava, jezik pogodbe

10.1    Dogovorjeni kraj izpolnitve je registrirani sedež družbe Hagleitner.

10.2    Za vse spore, ki neposredno ali posredno izhajajo iz SPP ter pogodbe med družbo Hagleitner in stranko, je izključno odgovorno slovensko sodišče, ki je stvarno pristojno za sedež družbe Hagleitner. Družba Hagleitner je upravičena do vložitve zahtevkov zoper stranko tudi pri katerem koli drugem sodišču v Nemčiji ali drugi državi, v kateri ima stranka svoj sedež, podružnico ali premoženje.

10.3    SPP in pogodbe, sklenjene med družbo Hagleitner in stranko, ureja izključno materialno slovensko pravo, pri čemer so izključeni referenčni standardi (npr. EVÜ, ROM I-VO) in Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

10.4    Jezik pogodbe je slovenščina.

11. Spremembe naslova, avtorske pravice

11.1    Stranka je dolžna sporočiti spremembe naslova podjetja v pisni obliki, dokler ni pogodba obojestransko izpolnjena. Če stranka opusti to obvestitev, veljajo izjave kot sprejete tudi takrat, ko so poslane na zadnji znani naslov.

11.2    Ponudbe, načrti, skice, tehnične podlage, katalogi, prospekti, slike in podobno ostanejo vedno intelektualna lastnina družbe Hagleitner. Stranka ne prejme nobenih pravic do uporabe.