Djelatnosti
Proizvodi
 
Kontakt
Kontakt
Jezik / zemlja
Izaberite drugu zemlju kako bi pogledali i kupili sadržaje prema vašem mjestu stanovanja.
Loading...

Opći uvjeti poslovanja (OUP)

Opći uvjeti za ponude, isporuke i usluge tvrtke Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o.

Opći

Ovi Opći uvjeti poslovanja tvrtke Hagleitner Hygiene Hrvatska D.o.o., P.P.1 Cvetković 95 C, 10450 Jastrebarsko, Tel.: +385 (0)1 6272619, Faks: +385 (0)1 6272794, e-pošta: jastrebarsko@hagleitner.hr, oznaka 74412164591, OIB: HR74412164591 vrijede od 23.5.2018. Svi Opći uvjeti poslovanja objavljeni prije tog datuma više ne vrijede.

1. Područje valjanosti, ugovorni partner

1.1   Ovi opći uvjeti poslovanja ("OUP") primjenjuju se od gore navedenog datuma za sve ponude, isporuke i usluge Hagleitner Hygiene Hrvatska d.o.o. ("Hagleitner"), uključujući prodaju robe na web-trgovini ("Hagleitner Webshop") na internetskoj stranici www.hagleitner.com/hr/ (https://shop.hagleitner.com/hr/), kao i preko "XIBU Designer“ platforme na internetskoj stranici www.xibudesigner.com/hr/.

1.2   Hagleitner sklapa ugovore isključivo pod vlastitim uvjetima. Odstupajući ili dodatni uvjeti kupca vrijede samo uz izričiti pisani pristanak tvrtke Hagleitner.

1.3   Tvrtka Hagleitner već je pripremila Opće uvjete poslovanja u aktualnoj verziji i možete ih provjeriti i otvoriti na internetskoj stranici www.hagleitner.com. Pod poveznicom www.hagleitner.com/hr/opci-uvjeti-poslovanja/ kupac može preuzeti, spremiti i ispisati Opće uvjete poslovanja u obliku PDF datoteke. Na zahtjev kupca tvrtka Hagleitner šalje Opće uvjete poslovanja poštom.

1.4   Ponuda proizvoda Hagleitner usmjerena je isključivo na subjekte koji su dio poslovanja vaše tvrtke, a ne na potrošače sukladno aktualnim zakonskim propisima. Kupac i ugovorni partner tvrtke Hagleitner mogu biti isključivo tvrtke sa sjedištem u Hrvatskoj. Tvrtka je svaka trajno uspostavljena organizacija samostalne djelatnosti, čak i ako nije usmjerena na profit. Javne pravne osobe uvijek se smatraju poduzećem. Kupac mora potvrditi te karakteristike u sklopu registracije na trgovini Hagleitner Webshop. Hagleitner ima pravo zatražiti i pribaviti sve potrebne podatke o karakteristici poduzeća kupca i njegovom sjedištu.

1.5   Ako neka odredba ovih Općih uvjeta poslovanja više ne bude na snazi, umjesto nje će se primjenjivati aktualna odredba, koja je najbliža prvobitnoj odredbi glede njezina komercijalnog učinka. To neće utjecati na ostale odredbe Općih uvjeta poslovanja.

2. Zaključivanje ugovora

2.1   Narudžba kupca predstavlja ponudu na temelju zaključenog ugovora s tvrtkom Hagleitner.

2.2   Ugovor slijedi u obliku ponude kupca tek nakon što ga prihvati tvrtka Hagleitner, a najkasnije kod izvršenja isporuke ili usluge.

2.3   Ponude tvrtke Hagleitner te podaci u katalozima, prospektima, cjenicima, kao i na internetskim stranicama su obvezujuće.

 

2.4   Zaključivanje ugovora u Hagleitner web-trgovini i putem XIBU Designer platforme

Za naručivanje putem Hagleitner web-trgovine potreban je aktivni korisnički račun za web-trgovinu.

Prezentacija proizvoda u Hagleitner web-trgovini i na XIBU Designer platformi ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu, već neobvezujući internetski katalog. Kupac može u početku bez obveze staviti željene proizvode u košaricu za artikle i promijeniti svoj odabir u bilo kojem trenutku prije podnošenja svoje obvezujuće narudžbe. Tek nakon što unese sve potrebne podatke za izvršenje ugovora i potvrdi da je pročitao ove uvjete i izjavu o zaštiti podataka, kupac klikom na gumb završava proces narudžbe i šalje pravno obvezujuću ponudu za proizvode iz košarice za artikle.

Nakon narudžbe, kupac prima automatski generiranu potvrdu primitka narudžbe putem e-pošte. To još uvijek ne predstavlja prihvaćanje ponude kupaca od strane Hagleitner-a.

Hagleitner prihvaća ugovornu ponudu slanjem potvrde narudžbe e-poštom u roku od 5 dana ili slanjem naručenih proizvoda u istom roku.

3. Pridržaj prava vlasništva

3.1    Do potpunog podmirenja računa kupnje i svih dodatnih troškova povezanih s robom koja je predana kupcu, roba ostaje vlasništvo tvrtke Hagleitner, pri čemu kupac snosi rizik od nehotičnog gubitka robe (rizik cijene).

3.2    Kupac nije ovlašten raspolagati niti prodavati robu na koju se primjenjuje pravo pridržaja vlasništva bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Hagleitner.

3.    Kupac ima odgovornost bez odlaganja informirati tvrtku Hagleitner o pristupu trećih strana robi na koju se primjenjuje pravo pridržaja vlasništva te svako oštećenje ili gubitak robe.

3.4    Ako se zaplijeni roba na koju se primjenjuje pravo pridržaja vlasništva, kupac mora bez odlaganja obavijestiti tvrtku Hagleitner i poduzeti sve mjere kako bi obustavio izvršenje.

3.5    Ako se zatraži ili pokrene stečajni postupak na imovinu kupca, tvrtka Hagleitner će - prema svojoj procjeni i radi provedbe ugovora - biti ovlaštena zatražiti izdavanje robe na koju se primjenjuje pravi pridržaja vlasništva i/ili je preuzeti.

4. Cijene, troškovi dostave

4.1    Navedene cijene ne uključuju PDV ni ostale poreze i naknade, kao ni troškove dostave.

4.2    Na snazi su cijene koje su navedene u trenutku narudžbe. Pridržavamo pravo na promjenu svih podataka, uključujući cijene prije narudžbe, greške u tekstu i tisku te tehničke izmjene.

4.3    Kod promjene zakonski propisanog PDV-a tvrtka Hagleitner je ovlaštena prilagoditi cijene s aktualnom promjenom te zaokružiti konačne iznose računa na jednu lipu.

4.4    Troškove dostave snosi kupac, a isti se mogu se pronaći na internetskoj stranici Hagleitner i Hagleitner web-trgovini. Hagleitner ne naplaćuje nikakve troškove dostave za narudžbe čija je vrijednost veća od 100,00 EUR (bez PDV-a). Hagleitner ne naplaćuje troškove dostave za narudžbe putem XIBU Designer platforme.

5. Uvjeti plaćanja, dodatne naknade i zadržavanje

5.1    Osim ako nije izričito drugačije navedeno, Hagleitner prihvaća sljedeće načine plaćanja:

  • plaćanje gotovinom pri isporuci
  • bankovna transakcija
  • bankovno povlačenje novca.

5.2    Hagleitner zadržava pravo izvršiti provjeru kreditne sposobnosti prilikom odabira načina plaćanja preko računa, plaćanja izravnim terećenjem ili mjenicama ili čekovima te odbiti te načine plaćanja ako je kreditna provjera negativna.

5.3    Hagleitner pridržava pravo da naloge izvrši samo uz izvršenu sigurnosnu mjeru ili avansno plaćanje. U tom slučaju klijent može odlučiti hoće li to prihvatiti ili otkazati svoju narudžbu.

5.4    Visina kamata za kašnjenje je osam posto iznad osnovne kamatne stope. Kamate za kašnjenje bit će naplaćene nakon isteka mjesec dana nakon dospijeća.

5.5    U slučaju kašnjenja s ugovornim obvezama plaćanja kupac je obvezan platiti tvrtki Hagleitner posebnu naknadu za troškove prouzročene tvrtki Hagleitner dužnikovim zakašnjenjem (Članak 13 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi).

5.6    Ako kupac kasni s plaćanjem najmanje 14 dana, tvrtka Hagleitner (i) može zahtijevati ispunjenje ugovornih obveza te odgoditi ispunjenje vlastitih usluga dok kupac ne podmiri svoje obveze ili (ii) može raskinuti ugovor uz određivanje sedmodnevnog dodatnog roka.

5.7    Kupac nema pravo na doplatu ni ostvarivanje prava za zadržavanje robe.

6. Isporuka

6.1    Nakon narudžbe, kupac će primiti robu poštom ili dostavom u roku od 5 radnih dana od primitka narudžbe od strane Hagleitnera. Kod narudžbe individualiziranih proizvoda putem XIBU Designer platforme, kupac dobiva robu preko našeg dostavljača u roku od 4-5 tjedna nakon što Hagleitner zaprimi narudžbu, ovisno o operativnim mogućnostima. Bočne ploče Hagleitner Selection isporučuju se u roku od 14 dana. Ostala razdoblja i/ili datumi izvedbe obvezuju samo ako su izričito dogovoreni kao takvi u pisanom obliku.

6.2    Roba se dostavlja na hrvatsku adresu koju je naveo kupac.

6.3    Hagleitner ima pravo izvršiti djelomične isporuke.

6.4    Ako tvrtka Hagleitner zbog vlastitih razloga zakasni s isporukom, kupac ima pravo otkazati narudžbu ako se tvrtka Hagleitner ne bude pridržavala prikladnog roka koji je odredio kupac, a koji ne može biti kraći od dva tjedna.

6.5    Hagleitner je obvezan izvršiti uslugu tek kada kupac ispuni sve svoje obveze potrebne za izvršenje usluge.

6.6    Kod netočnih, nepotpunih ili nejasnih podataka kupac će snositi troškove neuspjele isporuke i pritom nastale dodatne troškove.

6.7    Slanjem ili predajom robe dostavnoj tvrtki rizik gubitka ili oštećenja robe prenosi se na kupca. Isto vrijedi za kašnjenje preuzimanja od strane kupca.

6.8    Ako kupac kasni s preuzimanjem robe, tvrtka Hagleitner ovlaštena je sama uskladištiti robu na trošak i rizik kupca, pri čemu se za svaki započeti kalendarski dan može zaračunati naknada za skladištenje od 0,5 % bruto iznosa računa, ili će se na trošak i rizik kupca roba uskladištiti u ovlaštenoj tvrtki. Osim toga, tvrtka Hagleitner ima pravo zahtijevati ispunjenje ugovora ili raskinuti ugovor nakon određivanja prikladnog dodatnog roka, koji ne traje kraće od dva tjedna, a robu prodati drugom kupcu.

7. Jamstvo

7.1    Na snazi je dogovoreni jamstveni rok od šest mjeseci. Kupac mora tvrtki Hagleitner javiti nedostatak u roku od dva tjedna nakon isporuke ili preuzimanja robe.

7.2    Hagleitner ne daje nikakva pravna jamstva. To ne utječe na jamstva proizvođača.

8. Odgovornost i nadoknada štete, zastara

8.1    Zahtjevi kupca za nadoknadu štete isključeni su u slučaju manjeg nemara osoblja tvrtke Hagleitner. To ne vrijedi za ozljede. Kupac mora dokazati postojanje lakšeg ili većeg nemara.

8.2    Nadoknada posljedičnih šteta i oštećenja imovine, neostvarenog profita, ušteda i druge izravne štete isključena je ako to nije izričito zatraženo zakonom. Obveza nadoknade štete preko tvrtke Hagleitner ograničena je iznosom koji je kupac na temelju sklopljenog ugovora uplatio tvrtki Hagleitner.

8.3    Ove odredbe vrijede i kada kupac uputi zahtjev za nadoknadu štete pored ili umjesto zahtjeva za primjenu uvjeta iz jamstva.

8.4    Ako zakonski nije definiran kraći rok zastare ili ukidanja prava zbog neizvršenja obveza, poništit će se svi zahtjevi upućeni tvrtki Hagleitner, koje kupac u roku od šest mjeseci od trenutka kada je saznao za štetu i osobi koja je uzrokovala štetu ili bilo kojem drugom događaju koji podupire zahtjev, ne uputi sudskim putem, no najkasnije tri godine nakon postupanja (kršenja propisa) koje je uzrokovalo štetu (razlog za upućivanje zahtjeva).

9. Obrada podataka

9.1    Tvrtka Hagleitner u okviru provedbe ugovora prikuplja osobne podatke kupca uzimajući u obzir aktualne zakonske odredbe.

9.2    Hagleitner-ova trenutačna izjava o zaštiti podataka dostupna je na https://www.hagleitner.com/hr/zastita-podataka/.

10. Mjesto ispunjenja, nadležni sud, odabir mjerodavnog prava, jezik ugovora

10.1    Dogovoreno mjesto ispunjenja ugovora je sjedište tvrtke Hagleitner.

10.2    Za sve sporove koji proizlaze izravno ili neizravno iz ovih Općih uvjeta poslovanja i ugovora između tvrtke Hagleitner i kupca isključivo je nadležan hrvatski sud koji pokriva sjedište tvrtke Hagleitner. Hagleitner ima ovlaštenje da reklamacije na kupca uputi i unutar bilo koje druge sudske nadležnosti u zemlji i inozemstvu, unutar koje kupac ima svoje sjedište, podružnicu ili imovinu.

10.3    Uz ove Opće uvjete poslovanja i ugovore sklopljene između tvrtke Hagleitner i kupca primjenjuje se isključivo materijalno hrvatsko pravo, izuzimajući referentne norme (npr. EVÜ, ROM I-VO) i UN-ovo prodajno pravo.

10.4    Ugovor se sklapa na hrvatskom jeziku.

11. Promjene adrese, autorska prava

11.1    Kupac je obvezan pisanim putem informirati tvrtku Hagleitner o svojoj poslovnoj adresi dok obje strane potpuno ne ispune ugovorne obveze. Ako kupac ne obavijesti o toj promjeni, smatrat će se da su njegove izjave prihvaćene i ako su poslane na prijašnju navedenu adresu.

11.2    Ponude, planovi crteži, tehnička dokumentacija, katalozi, prospekti, slike i sličan materijal ostaju intelektualno vlasništvo tvrtke Hagleitner. Kupac na njih ne ostvaruje nikakva prava korištenja.