Odvetvia
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / krajina
Vyberte si krajinu, aby ste mohli sledovať obsah a nakupovať podľa príslušnej krajiny.
Loading...

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky pre ponuky, dodávky a služby spoločnosti Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. pre

Všeobecne

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hagleitner Hygiene Slovensko S.R.O., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec, Tel.: +421 (0)24444 1076, Fax: +421 (0)24552 9703, Email: bratislava@hagleitner.sk, IČO: 35 840 790, DIČ SK: SK2020262629 platia od 23.05.2018. Od tohto dátumu strácajú platnosť všetky skôr zverejnené Všeobecné obchodné podmienky.

1. Platnosť, zmluvný partner

1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) platia od vyššie uvedeného dátumu pre všetky ponuky, dodávky a služby spoločnosti Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. („Hagleitner“), vrátane predaja tovaru v internetovom obchode na webovej stránke www.hagleitner.com/sk/ (https://shop.hagleitner.com/sk/) („internetový obchod Hagleitner“), ako aj prostredníctvom aplikácie „XIBU Designer“ na webovej stránke www.xibudesigner.com/sk/.

1.2   Hagleitner uzatvára zmluvy výlučne podľa vlastných podmienok. Odlišné alebo doplňujúce podmienky zákazníka platia len v prípade, ak s nimi spoločnosť Hagleitner písomne vyslovene súhlasil.

1.3   Aktuálne znenie VOP je kedykoľvek dostupný k nahliadnutiu v spoločnosti Hagleitner alebo sa môže stiahnuť a preštudovať na webovej stránke www.hagleitner.com. Kliknutím na odkaz www.hagleitner.com/sk/vseobecne-obchodne-podmienky/ môže zákazník stiahnuť VOP vo formáte PDF, následne si ich môže uložiť a vytlačiť. Na žiadosť zákazníka spoločnosť Hagleitner pošle VOP poštou.

1.4   Ponuka tovarov spoločnosti Hagleitner je smerovaná výlučne na podnikateľov v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa (ZOS) a nie na spotrebiteľov. Zákazníkom a zmluvným partnerom spoločnosti Hagleitner môže byť len podnikateľ v zmysle ZOS so sídlom v Slovenskej republike. V zmysle §1 ZOS podnikateľom je subjekt, v prípade ktorého je daná obchodná operácia potrebná na zabezpečenie chodu jeho podnikania. Podnikaním sa rozumie dlhodobá organizácia samostatnej ekonomickej činnosti, aj keď táto nie je zameraná na vytváranie zisku. Verejnoprávne právnické osoby sa vždy považujú za podnikateľov. Zákazník musí tieto skutočnosti potvrdiť v rámci registrácie do Hagleitner webshopu. Hagleitner má právo vyžiadať a získať všetky potrebné údaje o podnikaní zákazníka a jeho sídle.

1.5   Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatným, nahradí ho platné ustanovenie, ktorého ekonomická účinnosť je najbližšie k pôvodnému ustanoveniu. Ostatné ustanovenia týchto VOP zostanú v každom prípade naďalej platné.

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1   Objednávka zákazníka predstavuje ponuku na uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Hagleitner.

2.2   K uzatvoreniu zmluvy na základe ponuky zákazníka dochádza až po schválení spoločnosťou Hagleitner, najneskôr však uskutočnením dodávky alebo poskytnutím výkonu.

2.3   Ponuky spoločnosti Hagleitner, ako aj údaje v katalógoch, prospektoch, cenníkoch atď., ako aj na webovej stránke sú nezáväzné.

2.4   Uzatvorenie zmluvy v internetovom obchode Hagleitner a prostredníctvom aplikácie XIBU Designer

Pre objednávku v internetovom obchode spoločnosti Hagleitner sa vyžaduje mať aktívny používateľský účet v internetovom obchode.

 

Zobrazenie produktov v internetovom obchode Hagleitner, ako aj v aplikácii XIBU Designer nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku, ale len nezáväzný online katalóg. Zákazník si môže najprv nezáväzne vložiť želané produkty do nákupného košíka a svoje výber pred odoslaním záväznej objednávky kedykoľvek zmeniť. Až po zadaní všetkých údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy a potvrdení prijatia týchto obchodných podmienok, ako aj vyhlásenia o ochrane údajov, zákazník kliknutím na tlačidlo, ktorým ukončí objednávkový proces, odošle záväznú ponuku týkajúcu sa produktov v nákupnom košíku.


Po odoslaní objednávky dostane zákazník e-mailom automaticky generované potvrdenie prijatia objednávky. To ale nepredstavuje prijatie ponuky zákazníka spoločnosťou Hagleitner.

 

Prijatie zmluvnej ponuky spoločnosťou Hagleitner nasleduje po preposlaní potvrdenia zákazky e-mailom do 5 dní alebo odoslaním objednaných produktov v rovnakej lehote.

3. Výhrada vlastníckeho práva

3.1    Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a všetkých vedľajších nákladov zostáva zákazníkovi odovzdaný tovar vlastníctvom spoločnosti Hagleitner, pričom odovzdaním tovaru zákazník preberá riziko prípadného zničenia tovaru (cenové riziko).

3.2    Zákazník nemá právo na to, aby tovar s výhradou vlastníckeho práva používal a/alebo zaťažoval bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hagleitner.

3.3    Zákazník je povinný bezodkladne informovať spoločnosť Hagleitner o prístupe tretích osôb k tovaru s výhradou vlastníckeho práva, ako aj o poškodeniach alebo zničení tovaru.

3.4    Ak dôjde k zhabaniu tovaru s výhradou vlastníckeho práva, zákazník je povinný bezodkladne informovať spoločnosť Hagleitner a musí vykonať všetky opatrenia na zastavenie exekúcie.

3.5    Ak sa podá žiadosť o začatie konkurzného konania na majetok zákazníka alebo ak sa takéto konanie začne, Hagleitner má právo – v závislosti od rozhodnutia spoločnosti Hagleitner aj pri zachovaní platnosti zmluvy – požadovať vydanie tovaru s výhradou vlastníckeho práva a/alebo si tento tovar vyzdvihnúť.

4. Cena, náklady na doručenie

4.1    Ceny sú uvedené bez DPH a ďalších daní a poplatkov, ako aj bez nákladov na doručenie.

4.2    Platia ceny uvedené v čase objednania tovaru. V prípade všetkých údajov si vyhradzujeme právo na zmenu cien pred objednávkou, právo na typografické a tlačové chyby, ako aj právo na technické chyby.

4.3    V prípade zmeny zákonom stanovenej sadzby dane z pridanej hodnoty má Hagleitner právo na primerané prispôsobenie cien s účinnosťou od dátumu zmeny, ako aj na zaokrúhlenie fakturovaných súm na celé eurocenty.

4.4    Náklady na dopravu hradí zákazník a sú uvedené na stránke aj v internetovom obchode spoločnosti Hagleitner. Pri objednávkach tovaru v hodnote vyššej ako 100 eur (bez DPH) si spoločnosť Hagleitner neúčtuje žiadne poplatky za dopravu. Pri objednávkach cez aplikáciu XIBU Designer si spoločnosť Hagleitner neúčtuje žiadne poplatky za dopravu.

5. Platobné podmienky; kompenzácia a zadržanie

5.1    Ak nie je na inom mieste výslovne uvedené inak, prijíma spoločnosť Hagleitner tieto spôsoby platby:

  • platba v hotovosti pri dodaní,
  • bankový prevod,
  • bankové inkaso,
  • zmenky a šeky.

5.2    Spoločnosť Hagleitner si vyhradzuje právo vykonať kontrolu bonity pri výbere spôsobov platby na faktúru, pri platbe bankovým prevodom (pripísanie na debetný účet) alebo zmenkou, prípadne šekmi a v prípade negatívneho výsledku kontroly tieto spôsoby platby odmietnuť.

5.3    Spoločnosť Hagleitner si vyhradzuje právo na to, aby zákazku plnila len po zaplatení zábezpeky alebo zálohy; zákazník sa v týchto prípadoch môže rozhodnúť, či túto podmienku akceptuje alebo svoju objednávku stiahne.

5.4    Výška úroku z omeškania je o osem percent vyššia ako základná úroková sadzba. Úroky z omeškania sú kapitalizované po uplynutí jedného mesiaca od dátumu splatnosti.

5.5    V prípade omeškania s plnením svojich zmluvných povinností musí zákazník uhradiť spoločnosti Hagleitner náklady vzniknuté v súvislosti s upomienkami, ako aj inkasné náklady, hlavne účelové náklady na výkony právnikov.

5.6    Ak zákazník mešká so zaplatením minimálne 14 dní, spoločnosť Hagleitner (i) môže naďalej trvať na plnení zmluvy a poskytnutie vlastných výkonov môže pozastaviť až do splnenia nezaplatených záväzkov zákazníkom alebo (ii) po určení minimálne sedemdňového dodatočného termínu môže odstúpiť od zmluvy.

5.7    Kompenzácia a uplatnenie práva na zadržanie zo strany zákazníka je vylúčené.

6. Dodanie

6.1    Pri objednávkach dostane zákazník tovar poštou alebo kuriérskou službou podľa prevádzkových možností do 5 pracovných dní od vytvorenia objednávky u spoločnosti Hagleitner. Pri objednávkach individualizovaných produktov cez aplikáciu XIBU Designer dostane zákazník tovar prostredníctvom nášho dopravcu podľa prevádzkových možností do 4 – 5 týždňov od vytvorenia objednávky u spoločnosti Hagleitner. Bočné panely Hagleitner Selection sa dodávajú do 14 dní. Ostatné lehoty plnení a/alebo dátumy sú záväzné len vtedy, ak boli dohodnuté výslovne písomnou formou.

6.2    Tovar sa dodáva na slovenskú adresu uvedenú zákazníkom.

6.3    Hagleitner má právo na čiastkové dodanie.

6.4    Ak sa spoločnosť Hagleitner dostane do omeškania s dodaním tovaru z dôvodov, ktoré možno pripísať iba jemu, zákazník má právo na odstúpenie výlučne v prípade, ak spoločnosť Hagleitner nedodrží zákazníkom stanovenú primeranú, minimálne dvojtýždňovú náhradnú dodaciu lehotu.

6.5    Spoločnosť Hagleitner je povinná poskytnúť plnenie len vtedy, keď zákazník splní všetky svoje povinnosti, ktoré sú pre plnenie potrebné.

6.6    V prípade nesprávnych, neúplných a nejednoznačných údajov náklady na neúspešné dodanie a z toho vyplývajúce dodatočné náklady znáša zákazník.

6.7    Zaslaním tovaru alebo jeho odovzdaním kuriérovi riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na zákazníka. Platí to aj v prípade meškania s osobným prevzatím zo strany zákazníka.

6.8    V prípade meškania s osobným prevzatím má spoločnosť Hagleitner právo na to, aby tovar sám uskladnil na náklady a riziko zákazníka, za čo môže účtovať skladovací poplatok vo výške 0,5 % brutto účtovanej sumy za každý začatý kalendárny deň, alebo tovar môže uskladniť na náklady a riziko zákazníka u oprávnenej komerčnej spoločnosti. Okrem toho má spoločnosť Hagleitner právo na to, aby buď trvala na plnení zmluvy alebo po stanovení primeranej, minimálne dvojtýždňovej náhradnej lehoty odstúpil od zmluvy a tovar zhodnotil iným spôsobom.

7. Záruka

7.1    Na tovar platí dohodnutá záručná doba šesť mesiacov. Nedostatok musí zákazník oznámiť spoločnosti Hagleitner do dvoch týždňov od dodania alebo odovzdania.

7.2    Hagleitner neposkytuje žiadnu právnu garanciu. Garancie výrobcu tým nie sú dotknuté.

8. Zodpovednosť a náhrada škody, premlčanie

8.1    V prípade miernej nedbanlivosti zo strany spoločnosti Hagleitner sú nároky na náhradu škody zákazníka vylúčené. To neplatí pre zranenie osôb. Miernu alebo vážnu nedbanlivosť musí zákazník dokázať.

8.2    Náhrada za následné škody, poškodenie majetku, ušlý zisk, nedosiahnuté úspory a podobné nepriame škody je vylúčená – pokiaľ záväzné právne predpisy neustanovujú inak. Povinnosť zaplatenia náhrady škody zo strany Hagleitner je obmedzená sumou platieb, ktoré zákazník zaplatil spoločnosti Hagleitner na základe uzatvorenej zmluvy.

8.3    Tieto ustanovenia platia aj v prípade, ak zákazník popri alebo namiesto nároku na záručné plnenie uplatní nárok na náhradu škody.

8.4    Pokiaľ zákon nestanovuje kratšiu premlčaciu alebo prekluzívnu lehotu, všetky nároky voči spoločnosti Hagleitner sa stávajú neplatnými, ak ich zákazník súdnou cestou neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, v ktorý sa zákazník dozvie o škodách alebo o osobe, ktorá škodu spôsobila, alebo o udalosti, ktorá takýto nárok inak zdôvodňuje, najneskôr však po uplynutí troch rokov od správania (porušenia predpisov), ktoré škodu spôsobilo (ktoré takýto nárok zdôvodňuje).

9. Spracúvanie údajov

9.1    V rámci plnenia zmlúv spoločnosť Hagleitner zhromažďuje osobné údaje zákazníkov s dodržiavaním platných zákonných ustanovení.

9.2    Aktuálne vyhlásenie spoločnosti Hagleitner o ochrane údajov nájdete na stránke https://www.hagleitner.com/sk/ochrana-udajov/.

10. Miesto plnenia, kompetentný súd, platné právo, zmluvný jazyk

10.1    Dohodnutým miestom plnenia je sídlo spoločnosti Hagleitner.

10.2    V prípade všetkých sporov, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z týchto VOP a zo zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Hagleitner a zákazníkom, je kompetentný výlučne vecne príslušný slovenský súd podľa sídla spoločnosti Hagleitner. Spoločnosť Hagleitner však má právo na to, aby svoje nároky voči zákazníkovi predložil aj na akomkoľvek inom domácom alebo zahraničnom súde, v obvode ktorého má zákazník svoje sídlo, pobočku alebo majetok.

10.3    V prípade týchto VOP a zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Hagleitner a zákazníkom sa musí aplikovať výlučne slovenské hmotné právo, s vylúčením súvisiacich noriem (napr. Rímska zmluva, ROM I-VO) a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

10.4 Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

11. Zmena adresy, autorské práva

11.1    Zákazník je povinný písomne oznámiť spoločnosti Hagleitner zmenu obchodnej poštovej adresy, kým niektorá zmluva nie je obojstranne úplne splnená. Ak zákazník túto oznamovaciu povinnosť zanedbá, vyhlásenia sa považujú za doručené aj vtedy, keď sú poslané na adresu, ktorá bola naposledy uvedená.

11.2    Ponuky, plány, náčrty, technické podklady, katalógy, obrázky a pod. zostávajú vždy duševným vlastníctvom spoločnosti Hagleitner. Zákazník nezískava žiadne právo na ich použitie.