Odvetvia
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / krajina
Vyberte si krajinu, aby ste mohli sledovať obsah a nakupovať podľa príslušnej krajiny.
Loading...

Všeobecné podmienky používania

Stránky spoločnosti Hagleitner Hygiene International GmbH

1.    Rozsah pôsobnosti
Použitie webovej stránky spoločnosti Hagleitner a všetkých údajov, informácií a služieb, ktoré sú na nej k dispozícii, s výnimkou služieb, na ktoré sa vzťahuje osobitná dohoda, sa zakladá výlučne na týchto podmienkach používania, ktoré môžu byť doplnené, zmenené a nahradené dodatočnými podmienkami.

Používaním webovej stránky používateľ akceptuje platnosť týchto všeobecných podmienok používania v ich aktuálnom znení.

2.    Webová stránka
Webová stránka spoločnosti Hagleitner poskytuje rôzne údaje, informácie a aplikácie. Spoločnosť Hagleitner je oprávnená kedykoľvek úplne alebo čiastočne pozastaviť prevádzku webovej stránky spoločnosti Hagleitner. Spoločnosť Hagleitner nepreberá žiadnu zodpovednosť za trvalú dostupnosť alebo úplnú funkčnosť webovej stránky spoločnosti Hagleitner a / alebo odkazov na webové stránky, aplikácie (App) alebo URL-odkazy iných operátorov.

Niektoré oblasti webových stránok môžu byť chránené heslom. Prístup na tieto stránky je preto možný len po predbežnej registrácii používateľa. Na registráciu neexistuje žiadny právny nárok.
 
3.    Používanie
Používanie obsahu a/alebo služieb poskytovaných na webovej stránke spoločnosti Hagleitner podlieha týmto Všeobecným podmienkam používania v ich aktuálnom znení.

Akékoľvek osobitne dohodnuté obchodné podmienky, podmienky používania alebo licenčné podmienky majú prednosť pred týmito všeobecnými podmienkami používania.

Všetky obsahy poskytnuté na webovej stránke spoločnosti Hagleitner sú chránené autorskými právami a prípadne ochrannými známkami a ak nie je vyslovene uvedené inak, sú určené iba na osobné, nekomerčné použitie.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hagleitner dáta, informácie, aplikácie, ochranné známky, obrázky a iné obsahy sa nesmú používať, najmä spracovať, zmeniť, kopírovať, upravovať, dopĺňať, reprodukovať, distribuovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom odovzdať tretím osobám, resp. zužitkovať.

Akékoľvek iné použitie nie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Hagleitner alebo príslušného držiteľa autorských práv.

Okrem výslovne udeleného práva na používanie nie sú užívateľovi udelené žiadne licencie ani iné práva, najmä ohľadom názvu spoločnosti, práva priemyselného vlastníctva (ochranné známky, úžitkové vzory alebo patenty) a autorského práva.

4.    Povinnosti používateľov
Pri používaní webovej stránky spoločnosti Hagleitner nesmú používatelia webových stránok spoločnosti Hagleitner porušovať platné zákony a slušné spoločenské správanie, najmä nesmú obsah stránky používať na nezákonné účely, porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné autorské práva spoločnosti Hagleitner, nesmú posielať obsahy s vírusmi/trójskymi koňmi alebo akýmikoľvek inými programami, ktoré poškodzujú softvér, bez oprávnenia nesmú zadávať, ukladať alebo odosielať hypertextové odkazy alebo obsahy, najmä ak takéto hypertextové odkazy alebo obsahy sú v rozpore so zmluvou, resp. so zákonom alebo ak rozširujú nevyžiadané e-maily (spam správy). Spoločnosť Hagleitner je oprávnená kedykoľvek zablokovať prístup k webovým stránkam spoločnosti Hagleitner.

5.    Zodpovednosť / Záruka
Spoločnosť Hagleitner vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za bezplatne poskytnuté údaje, informácie a aplikácie, pokiaľ nie je možné preukázať úmyselné správanie.

Okrem toho predpokladom  zodpovednosti spoločnosti Hagleitner je preukázanie úmyselného alebo vážne nedbanlivého správania. Všeobecne platí, že zodpovednosť firmy Hagleitner je vylúčená v prípade nepriamych škôd, následných škôd alebo ušlého zisku, ako aj za prípadnú stratu alebo zmenu dát a informácii. V prípade zranenia osôb spoločnosť znáša zodpovednosť už pri miernej nedbanlivosti.

Spoločnosť Hagleitner nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, bezchybnosť, presnosť, úplnosť a/alebo použiteľnosť a stálu dostupnosť webovej stránky spoločnosti Hagleitner, ani za to, že obsah stránky nie je predmetom duševného vlastníctva a autorského práva tretích strán.

Spoločnosť Hagleitner negarantuje, že webová stránka spoločnosti Hagleitner neobsahuje škodlivý softvér. Pred použitím a sťahovaním údajov alebo informácií musia užívatelia vykonať potrebné ochranné opatrenia.

6.    Ochrana údajov
Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá. Pri používaní a spracovávaní osobných údajov dodržujeme platné zákony na ochranu údajov. Podrobné informácie nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

7.    Ostatné
Dodatočné dohody musia mať písomnú formu.

Ak by sa jednotlivé ustanovenia týchto podmienok stali neplatnými alebo neúčinnými, účinnosť ostatných ustanovení zostane nedotknutá.

Neplatné či neúčinné ustanovenie bude nahradené takým ustanovením, ktorého obsah je z ekonomického hľadiska najbližšie neplatnému či neúčinnému ustanoveniu. Toto pravidlo sa primerane uplatňuje aj na chýbajúce ustanovenia.

Platí výlučne rakúske právo, s vylúčením kolíznych noriem a Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

Miesto plnenia je Zell am See. V sporných otázkach je kompetentný miestne príslušný súd pre Zell am See, pokiaľ nejde o spotrebiteľský obchod podľa § 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.