Odvětví
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / země
Vyberte jinou zemi pro zobrazení a nakupování obsahu pro Vaši lokalitu.
Loading...

Všeobecné smluvní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky pro nabídky, dodávky a plnění společnosti Hagleitner Hygiene Cesko s.r.o

Všeobecně

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Hagleitner Hygiene Cesko s.r.o., Nupaky 465, 251 01 Říčany, Tel.: +42 (0)272 680 614, Fax: +42 (0)272 680 617, e-mail: praha@hagleitner.cz, identifikační číslo 27140237, DIČ: CZ27140237 platí od 23.05.2018. Všechny všeobecné obchodní podmínky zveřejněné před tímto datem po tomto datu již neplatí.

1. Rozsah platnosti, smluvní partneři

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí od výše uvedeného data pro všechny nabídky, dodávky a služby společnosti Hagleitner Hygiene Česko s.r.o. („Hagleitner“), včetně prodeje zboží ve webovém obchodě („Webový obchod Hagleitner“) provozovaném na webových stránkách www.hagleitner.com/cz/ (https://shop.hagleitner.com/cz/), jakož prostřednictvím „XIBU Designer“ provozovaném na webových stránkách www.xibudesigner.com/cs/.

1.2   Společnost Hagleiter uzavírá smlouvy výhradně za vlastních podmínek. Odlišné nebo doplňující podmínky zákazníka platí pouze s výhradním písemným souhlasem společnosti Hagleiter.

1.3   Vždy platné VOP si můžete vyžádat k nahlédnutí u společnosti Hagleitner nebo si je můžete prohlédnout na stránkách www.hagleitner.com. Zákazníci si mohou VOP stáhnout, uložit a vytisknout jako PDF na odkazu www.hagleitner.com/cz/vseobecne-obchodni-podminky/. Společnost Hagleitner zašle VOP zákazníkovi na přání poštou.

1.4   Nabídka zboží společnosti Hagleiter je určena výhradně podnikatelům ve smyslu zákona na ochranu spotřebitele (KSchG) a ne spotřebitelům. Zákazníkem a smluvním partnerem společnosti Hagleitner může být pouze podnikatel ve smyslu KSchG se sídlem v Rakousku. Podnikatelem ve smyslu § 1 KSchG je osoba, u které patří obchod k provozní činnosti jeho podniku. Podnikem je každá trvale založená organizace se samostatnou hospodářskou činností, i nezisková. Právnické osoby veřejného práva jsou vždy podnikateli. Zákazník musí tyto způsobilosti potvrdit během registrace v internetovém obchodě společnosti Hagleitner. Společnost Hagleitner je oprávněna vyžádat si a opatřit veškeré potřebné údaje o podnikatelských způsobilostech zákazníka a jeho sídle.

1.5   Pokud by se některé z ustanovení těchto VOP stalo neplatným, bude nahrazeno takovým účinným ustanovením, které co nejvíce odpovídá hospodářskému účelu původního ustanovení. Ostatní ustanovení těchto VOP zůstávají nedotčena.

2. Uzavření smlouvy

2.1    Objednávka zákazníka je návrhem uzavření smlouvy se společností Hagleitner.

2.2    Smlouva bude uzavřena teprve po přijetí zákazníkova návrhu společností Hagleitner, nejpozději ale v okamžiku uskutečnění dodávky nebo poskytnutí služeb.

2.3    Nabídky společnosti Hagleitner, jakož i údaje uvedené v katalozích, prospektech, cenících, na internetových stránkách atd. jsou nezávazné.

2.4    Uzavření smlouvy ve Webovém obchodě Hagleitner a prostřednictvím XIBU Designer


Předpokladem pro objednávku ve Webovém obchodě Hagleitner je aktivní uživatelský účet webového obchodu.

 

Prezentace produktů ve Webovém obchodě Hagleitner a v XIBU Designer nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný online katalog. Zákazník může nejprve nezávazně vložit požadované produkty do nákupního košíku a svůj výběr před odesláním své závazné objednávky kdykoli změnit. Teprve po zadání všech nezbytných údajů k uskutečnění smlouvy a potvrzení, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a prohlášením o ochraně osobních údajů, zadá zákazník kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávky, právně závaznou nabídku na produkty v nákupním košíku.

 

Po výdeji objednávky obdrží zákazník e-mailem automaticky vygenerované potvrzení o přijetí objednávky. To ještě neznamená přijetí zákaznické nabídky společností Hagleitner.

 

Společnost Hagleitner přijímá nabídku smlouvy zasláním potvrzení zakázky e-mailem do 5 dnů nebo zasláním objednaných produktů ve stejné lhůtě.

3. Výhrada vlastnického práva

3.1    Až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny a veškerých vedlejších nákladů zůstává zákazníkovi předané zboží ve vlastnictví společnosti Hagleitner, přičemž zákazník při převzetí zboží nese riziko případné zkázy zboží (změna ceny).

3.2    Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hagleitner nakládat se zbožím nacházejícím se pod výhradou vlastnictví a/nebo ho zatížit.

3.3    Zákazník musí společnost Hagleitner okamžitě informovat o přístupu třetích osob ke zboží nacházejícímu se pod výhradou vlastnictví nebo o jeho poškození či zkáze.

3.4    Pokud by mělo dojít k zabavení zboží nacházejícího se pod výhradou vlastnictví, tak o tom musí zákazník okamžitě informovat společnost Hagleitner a provést veškerá opatření pro zastavení exekuce.

3.5    V případě zažádání o nebo zahájení insolvenčního řízení na majetek zákazníka je společnost Hagleitner - v závislosti na rozhodnutí společnosti Hagleitner a zároveň zachováním smlouvy - oprávněna žádat o vydání zboží a/nebo si ho vyzvednout.

4. Ceny, přepravní náklady

4.1    Ceny jsou bez DPH a dalších daní a odvodů, jakož i bez nákladů na přepravu.

4.2    Platí ceny uvedené v okamžik objednání. Změny cen před objednáním, chyby sazby, tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

4.3    V případě změny zákonem předepsané daně z přidané hodnoty je společnost Hagleitner oprávněna upravit ceny s příslušnou platností, jakož i zaokrouhlit fakturované částky na celé české koruny.

4.4    Náklady na zaslání hradí zákazník a lze je nalézt u společnosti Hagleitner i ve Webovém obchodě Hagleitner. U objednávek o hodnotě zboží vyšší než 2.750 CZK (bez daně z obratu) si společnost Hagleitner neúčtuje žádné náklady na zaslání. Za objednávky prostřednictvím XIBU Designer si společnost Hagleitner neúčtuje žádné náklady na zaslání.

5. Platební podmínky; vyúčtování a zadržení

5.1    Pokud není výslovně uvedeno jinak, akceptuje společnost Hagleitner následující způsoby platby:

  • zaplacení v hotovosti při dodání
  • bankovní převod
  • bankovní inkaso.

5.2    Společnost Hagleitner si vyhrazuje právo provést při výběru způsobů platby nákup na účet, platba přímým inkasem (vrubopisem) nebo směnkou, resp. šeky kontrolu bonity a při záporném výsledku kontroly bonity tyto způsoby platby odmítnout.

5.3    Společnost Hagleitner si vyhrazuje právo realizovat zakázky pouze po poskytnutí kauce nebo zálohy; zákazník se v tomto případě rozhodne, zda to akceptuje, nebo zda od objednávky odstoupí.

5.4    Výše úroků z prodlení je osm procent nad základní úrokovou sazbou. Úroky z prodlení budou kapitalizovány měsíc po splatnosti.

5.5    V případě prodlení se smluvními povinnostmi musí zákazník společnosti Hagleitner nahradit náklady vzniklé na upomínací řízení a vymáhání, obzvláště náklady související se zásahem právního zástupce.

5.6    Pokud je zákazník v prodlení s platbou alespoň 14 dní, může společnost Hagleitner (i) trvat na plnění smlouvy a odložit plnění vlastních služeb až do okamžiku zaplacení služeb zákazníkem nebo (ii) odstoupit od smlouvy se stanovením alespoň sedmidenní dodatečné lhůty.

5.7    Vyúčtování a uplatnění zadržovacího práva zákazníkem je vyloučeno.

6. Dodání

6.1    Při objednání obdrží zákazník zboží poštou nebo zásilkovou službou dle provozních možností do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky společností Hagleitner. Při objednání individualizovaných produktů prostřednictvím XIBU Designer obdrží zákazník zboží prostřednictvím našeho doručovatele podle provozních možností do 4-5 týdnů od přijetí objednávky společností Hagleitner. Postranní díly Hagleitner Selection jsou doručeny do 14 dnů. Další lhůty plnění a/nebo termíny jsou závazné pouze, pokud byly jako takové výslovně a písemně ujednány.

6.2    Zboží je dodáno na českou adresu uvedenou zákazníkem. 

6.3    Společnost Hagleitner je oprávněna dodat zboží částečně.

6.4    Pokud je společnost Hagleitner v prodlení s dodávkou z důvodů, které sama způsobila, tak je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, když společnost Hagleitner nedodrží zákazníkem stanovenou dodatečnou lhůtu, která musí činit minimálně dva týdny.

6.5    Společnost Hagleitner je povinna poskytnout své služby teprve tehdy, když zákazník splnil všechny své povinnosti potřebné k jejich poskytnutí.

6.6     V případě nesprávných, neúplných či nejasných údajů nese zákazník náklady na neúspěšnou dodávku a s ní související vzniklé vícenáklady.

6.7    Zasláním nebo předáním zboží doručovatelské službě přechází nebezpečí ztráty nebo poškození zboží na zákazníka. To samé platí pro prodlevu při převzetí ze strany zákazníka.

6.8    Při prodlevě při převzetí ze strany zákazníka je společnost Hagleitner oprávněna sama uskladnit zboží na náklady a riziko zákazníka, přičemž může být účtován poplatek za uskladnění ve výši 0,5% fakturované částky brutto za každý započatý kalendářní den, nebo může zboží uskladnit na náklady a riziko zákazníka u společnosti oprávněné k této činnosti. Navíc je společnost Hagleitner oprávněna buď trvat na plnění smlouvy, nebo po stanovení přiměřené dodatečné lhůty v minimální délce dvou týdnů odstoupit od smlouvy a zužitkovat zboží jiným způsobem.

7. Záruka

7.1    Jako domluvená platí záruční lhůta v délce šesti měsíců. Zákazník musí společnost Hagleitner informovat o závadě během dvou týdnů od doručení nebo převzetí.

7.2    Společnost Hagleitner neposkytuje záruku v právním smyslu. Záruky výrobce zůstávají nedotčeny.

8. Odpovědnost a náhrada škody, promlčení

8.1    Nároky zákazníka na náhradu škody v případě mírné nedbalosti ze strany společnosti Hagleitner jsou vyloučeny. To neplatí v případě škod na zdraví. Zákazník musí dokázat existenci mírné nebo hrubé nedbalosti.
 
8.2    Náhrada následných škod nebo škod na majetku, ušlého zisku, nedosažených úspor a jiných nepřímých škod je -pokud to není v rozporu s kogentním právem - vyloučena. Povinnost náhrady ze strany společnosti Hagleitner je omezena výší plateb od zákazníka na základě uzavřené smlouvy se společností Hagleitner.

8.3    Tato ustanovení platí také v případě uplatnění nároku zákazníka na náhradu škody zároveň s nebo místo záručního plnění.

8.4    Pokud ze zákona neplatí kratší promlčecí nebo prekluzivní lhůta, propadají veškeré nároky vůči společnosti Hagleitner, pokud je zákazník neuplatní soudně během šesti měsíců od okamžiku, kdy se o škodě a osobě škůdce nebo o jiné nárok odůvodňující události dozvěděl, nejpozději však po uplynutí tří let od škodu způsobujícího (nárok odůvodňujícího) chování (porušení).

9. Zpracování dat

9.1    Společnost Hagleitner shromažďuje v rámci vyřízení smlouvy osobní údaje o zákazníkovi, a to s dodržením platných zákonných ustanovení.

9.2    Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hagleitner je k dispozici na odkazu https://shop.hagleitner.com/cz/ochrana-dat/.

10. Místo plnění, místní příslušnost soudu, volba práva, jazyk smlouvy

10.1    Jako místo plnění je domluveno sídlo společnosti Hagleitner.

10.2    Pro všechny nepřímé a přímé spory vyplývající z těchto VOP a smlouvy mezi společností a zákazníkem je výhradně příslušný český soud s věcnou příslušností podle sídla společnosti Hagleitner. Společnost Hagleitner je přesto oprávněna uplatnit své nároky vůči zákazníkovi i u jakéhokoli jiného tuzemského či zahraničního soudu, v jehož obvodu se nachází zákazníkovo sídlo, pobočka nebo majetek.

10.3    Vůči těmto VOP a smlouvě uzavřené mezi společností Hagleitner a zákazníkem se uplatňuje výhradně české materiální právo s vyloučením kolizních norem (např. Římská úmluva, nařízení Řím I) a obchodního práva OSN.

10.4    Jazykem smlouvy je čeština.

11. Změny adresy, autorská práva

11.1    Dokud není smlouva oboustranně zcela splněna, je zákazník povinen písemně informovat společnost Hagleitner o změnách své obchodní adresy. Pokud tak zákazník neučiní, tak jsou prohlášení považována za doručená při zaslání na poslední uvedenou známou adresu.

11.2    Nabídky, plány, skici, technické dokumenty, katalogy, prospekty, zobrazení a podobně jsou vždy duševním vlastnictvím společnosti Hagleitner. Zákazník k nim neobdrží žádná uzpůsobená užívací práva.