Odvětví
Produkty
 
Kontakt
Kontakt
Jazyk / země
Vyberte jinou zemi pro zobrazení a nakupování obsahu pro Vaši lokalitu.
Loading...

Všeobecné podmínky použití

Internetových stránek Hagleitner Hygiene International GmbH

1.    Rozsah použití
Používání internetových stránek Hagleitner a všech přes stránky dostupných údajů, informací a služeb s výjimkou služeb, které vyžadují samostatné dohody či smluvní ujednání, probíhá výhradně na základě těchto uživatelských podmínek, které mohou být případně doplněny, změněny a nahrazeny dodatečnými podmínkami a ujednáními.

Vstupem na webové stránky přijímáte platnost těchto všeobecných uživatelských podmínek v aktuální verzi.

2.    Webové stránky
Na webových stránkách Hagleitner jsou k dispozici data, informace a aplikace. Hagleitner má právo, kdykoli zcela nebo částečně ukončit fungování internetových stránek. Hagleitner nepřebírá žádnou záruku a odpovědnost za dostupnost nebo plnou funkčnost webových stránek Hagleitner a/nebo odkazů na webové stránky, aplikací (apps) nebo vyhledávačů či URL jiných provozovatelů.

Vymezené oblasti webových stránek mohou být chráněny heslem. Přístup k těmto stránkám je možný pouze po předchozí registraci uživatele. Na registraci neexistuje žádný právní nárok.

3.    Používání
Používání obsahu a/nebo služeb webových stránek Hagleitner podléhá těmto všeobecným podmínkám použití internetových stránek Hagleitner, a to vždy v jejich platné verzi.

V případě samostatně sjednaných obchodních, uživatelských nebo licenčních podmínek jsou tyto nadřazeny všeobecným podmínkám používání internetových stránek Hagleitner.

Veškerý obsah Hagleitner internetových stránek je chráněn autorským zákonem, a kde je to možné i ochrannou známkou, a pokud není výslovně označeno, je určen výlučně pro osobní, nekomerční použití.

Údaje, informace, aplikace, obchodní značky, obrázky a další obsah není povolen používat bez předchozího písemného povolení Hagleitner, obzvláště není povoleno upravovat, měnit, kopírovat, modifikovat, doplňovat, množit, distribuovat nebo jakýmkoli jiným způsobem předávat dalším, rozšiřovat a používat třetími osobami.

Všechny další způsoby použití obsahu stránek přesahující toto vymezení nejsou povoleny bez předchozího souhlasu Hagleitner nebo držitele uživatelských práv. Mimo výslovně přidělených oprávnění nebudou uživateli poskytnuty žádné licence a žádná další práva jakéhokoli druhu, zejména k názvu společnosti, práva duševního vlastnictví (ochranné známky, vzory a patenty) a ani autorská práva.

4.    Povinnosti uživatele
Uživatelé webových stránek Hagleitner nesmí při používaní webových stránek Hagleitner jednat v rozporu s platným právem a morálními pravidly, ani používat obsah k nelegálním účelům, nesmí porušovat práva duševního vlastnictví a nesmí se dopustit porušení jiných vlastnických práv společnosti Hagleitner, zejména pak nevkládat a nezasílat soubory a obsahy s viry/trojskými koni nebo jinými programy, které mohou poškozovat software, a nesmí zadávat, ukládat ani odesílat hypertextové odkazy ani obsahy, ke kterým nemá oprávnění, zejména v případech, kdy tyto hypertextové odkazy nebo obsahy představují porušení smlouvy nebo jsou protiprávní, nebo pokud rozšiřují reklamu nebo nevyžádané e-maily (spam). Společnost Hagleitner je kdykoli oprávněna zakázat přístup k webovým stránkám Hagleitner.

5.    Odpovědnost/ručení
Protože jsou data, informace a aplikace poskytnuty společností Hagleitner uživateli bezúplatně, je jakákoliv odpovědnost a ručení ze strany společnosti Hagleitner vyloučena, pokud není prokázáno úmyslné chování.

Ručení ze strany společnosti Hagleitner navíc předpokládá prokázané úmyslné nebo hrubě nedbalé chování. Obecně platí, že odpovědnost společnosti Hagleitner je vyloučena u nepřímých škod, následných škod nebo ušlého zisku, stejně jako v případě jakékoli ztráty nebo změny dat a informací. Odpovědnost v případě újmy na zdraví osob vzniká již při lehké nedbalosti.

Hagleitner nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, bezchybnost, nepřesnost, neporušování práv na ochranu a práv duševního vlastnictví třetích stran, úplnost a/nebo použitelnost a dlouhodobou dostupnost internetové stránky Hagleitner.

Hagleitner nepřebírá odpovědnost za nepřítomnost škodlivého software na webových stránkách Hagleitner. Před použitím a stahováním dat nebo informací si musí uživatelé samostatně zajistit na svém zařízení nezbytná ochranná opatření.

6.    Ochrana osobních údajů
Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Při použití a zpracování osobních údajů (dále jen "pbD") se řídíme zákonem na ochranu osobních údajů. Podrobné informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

7.    Ostatní ustanovení
Vedlejší dohody vyžadují písemnou formu.

Pokud by měla být některá ustanovení těchto podmínek neplatná či neúčinná, nebo pokud by se takovými stala, účinnost zbývajících ustanovení zůstává nedotčena. Neplatné či neúčinné ustanovení nahradí ustanovení takového obsahu, které je ekonomicky nejbližší neplatnému či neúčinnému ustanovení. Toto pravidlo se použije obdobně v případě mezer.

Platí výhradně rakouské právo s vyloučením odkazujících norem kupního práva OSN.

Místem plnění je Zell am See. Věcně příslušný je soud pro Zell am See, pokud nejde o spotřebitelský obchod podle § 1 zákona o ochraně spotřebitele.